บล็อกของ nbrnarumon

การนำเสนอโครงงาน

รูปภาพของ nbrnarumon
         การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำโครงงานเรียกได้ว่าเป็น งานขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการแสดงผลิตผลของความคิด และการปฏิบัติการทั้งหมดที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเวลาไป และเป็นวิธีการที่จะทำให้ ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น มีผู้กล่าวกันว่าการวางแผน ออกแบบเพื่อจัดแสดง ผลงานนั้นมีความสำคัญเท่าๆกับ การทำโครงงานนั้นเอง ผลงานที่ทำจะ ดียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้า การจัดแสดงผลงานทำได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้ แสดงถึงความยอดเยี่ยมของผลงานนั้นนั่นเลย

การเขียนรายงานโครงงาน

รูปภาพของ nbrnarumon
          เมื่อดำเนินการทำโครงงานจนครบขั้นตอน ได้ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งแปลผลและสรุปผลแล้วงานขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนรายงานโครงงาน เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งลักษณะการเขียนจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น รัดกุม และสรุปได้ชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นสำคัญของโครงงาน เพื่อให้คนอื่นๆได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากโครงงาน

การเขียนเค้าโครงโครงงาน

รูปภาพของ nbrnarumon

           เมื่อศึกษาข้อมูล และเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว จึงเริ่มเขียนเค้าโครงงาน โดยต้องคำนึงถึงความสะดวก กะทัดรัดและเหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน คิดล่วงหน้าว่า จะทำอะไร อย่างไร เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ไม่สับสนวุ่นวาย โดยช่วยกันคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติการสิ่งใดบ้าง กำหนดกิจกรรมโครงงาน รวมทั้งระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ตามความจำเป็นที่ช่วยให้โครงงานได้รับความสำเร็จ โดยเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครง ก่อนนำเสนอครูที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ การวางแผนที่ดีจะนำไปสู่การทำโครงงานที่ราบรื่น ได้ผลงานที่ด

ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ nbrnarumon
ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ (Definition of English Project Work)

     Haines (1989) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา

     Fried-Booth (2002) กล่าวว่า โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา

ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ nbrnarumon

ชื่อโครงงาน   New Friends

ประเภทโครงงาน   สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน

ความเป็นมา

    จากการที่พวกเราขึ้นชั้นเรียนใหม่มีเพื่อนหลายคนยังไม่เคยรู้จักกัน จึงอยากรู้เรื่องราวของกันและกันมากยิ่งขึ้น ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูได้สอนการใช้ภาษาให้รู้จักทักทาย แนะนำตัวเอง การให้และขอข้อมูลรวมทั้งอธิบายบอกลักษณะของกันและกันได้ เราจึงอยากฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและคล่องแคล่วรวมทั้งอยากมีสมุดภาพไว้เป็นที่ระลึก จึงคิดทำโครงงานNew Friends ขึ้น

จุดมุ่งหมาย

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์

รูปภาพของ nbrnarumon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์

งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ทุกคน (5 คะแนน)

ให้นักเรียนฟังเพลงภาษาอังกฤษคนละ 1 เพลง ศึกษาคำสัมผัสคล้องจองในเพลง และคิดคำที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองเพิ่มเติม

โดยเขียน  1. ชื่อเพลง    2. ศิลปิน     3. คำคล้องจากเพลง     4. คำคล้องจองที่คิดเองเพิ่มเติม ลงในช่อง "แสดงความคิดเห็น"  

ห้องเรียนครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnarumon

 

 

 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูนฤมล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

ขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ

 

โครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ nbrnarumon

 

ปีบ

รูปภาพของ nbrnarumon

          ปีบเป็นต้นไม้ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีอยู่บริเวณหน้าทางขึ้นอาคารการงาน ซึ่งนักเรียนรู้จักในชื่อ "ลานดอกปีบ" ปีบ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีทรงต้นสวย ดอกหอม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มีถิ่นกำเนิดในพม่าและไทย ทนต่อสภาพแห้งแล้ง มีลำต้นเดี่ยวไม่บังสายตา ตัดทอนยอดเป็นการควบคุมความสูง และให้เกิดพุ่มต้นแน่น มีกลิ่นหอม ใบละเอียด แสงส่องถึงพื้นได้ ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของพื้นหญ้าหรือพืชคลุมดินอื่น ๆ ที่ปลูกใต้ต้น เมื่อใบและดอกร่วงหล่นก็จะม้วนงอละเอียด

ห้องเรียนออนไลน์ครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

รูปภาพของ nbrnarumon

ห้องเรียนออนไลน์ ครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์