บล็อกของ nbr 13193

พฤติกรรมการทำการบ้านของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต ปีการศึกษา 2557 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

       การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการทำการบ้านของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

       การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการทำการบ้านของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย ปีการศึกษา 2557  ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้

       ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

         การวิจัยครั้งนิ้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการทำการบ้านของนักเรียน

ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต ปีการศึกษา 2557 ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์กลุ่มผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการวิจัยดังนี้

 

1.กำหนดกลุ่มประชากร

งานที่ 2 view

งานที่ 1 postcard

งานที่ 5 Image

งานที่ 4 Brush

งานที่ 3 การ์ตูน

งานที่ 7 filter

งานที่ 6 type

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์