บล็อกของ Isariya Boonyothok

หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง

ในปัจจุบันสังคมไทยมีคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ต่างคนต่างมีวัฒนธรรมต่างๆที่นำเข้ามาในสังคมไทย กฎหมายหรือระเบียบการต่างๆในประเทศก็ต้องมีข้อกำหนดเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยและสังคมต่างประเทศสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ โดยข้อเสนอแนะของฉันคือ การจัดระเบียบสังคมให้ดี แก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น เพื่อไม่ให้คนต่างประเทศดูถูก และแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่ว่าต่างชาติจะได้สามารถไปชมธรรมชาติที่ 3จังหวัดนี้ได้ อยากให้คนไทยอย่าสร้างความแค้น และความเกลียดชังให้เกิดขึ้น จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้ยุติได้ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ ทหาร หรือบุคคลที่ทำงา

หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง

ปัจจุบันนั้นทั่วทุกมุมโลกเต็มไปด้วยผู้คน ซึ่งผู้คนเหล่านั้นก็เป็นผู้คนที่มาจากหลายประเทศ หลายจังหวัด หลายประภูมิภาค และหลากหลายเชื้อชาติ เมื่อผู้คนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันนั้นย่อมมีความขัดแย้ง มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา ทั้งไม่ชอบหน้าหรือการพูดจาไม่เข้าหูกัน นั่นเป็นเพราะความคิด และอุดมคติของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน หากเราจะอยู่รวมกันอย่างสันติสุขได้นั้นจำเป็นที่จะต้องลดอคติในใจตัวเองลง ก่อนอีกทั้งแต่ละบุคคลก็ต้องยอมรับในความแตกต่างในตัวของบุคคลอื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกัน หากเรายอมรับซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่ามีความสุขโดยปราศจากการ กระทบกระทั่งซึ่งกัน

นายกุหลาบ สายประดิษฐิ (บุคคลต้นแบบ)

                    บุคคลตัวอย่างที่ฉันจะนำมาเป็นแบบอย่างคือ นายกุหลาบ สายประดิษฐิ 

ประวัติเพลงยามเย็น

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” “LOVE AT SUNDOWN

 

ยามเย็น   เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสกับคณะกรรมการของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน “โครงการพัฒนาตามพระราชประสงค์” ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2524 ว่า

“เพลง ‘ยามเย็น’ เพลงที่สองนั้นนะ เป็นเพลงพี่ของเพลง ‘สายฝน’ แก่เดือนไป 1 เดือน เขาเกิดเดือนเมษายน (2489)”

เนื้อหาเพลง ใกล้รุ่ง

เพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” “NEAR DAWN”

ซึ่งประวัติของเพลงนี้มีดังนี้

เพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” “NEAR DAWN”

บุคคลแบบอย่าง

บุคคลแบบอย่าง

 

 

เทย์เลอร์ สวิฟต์

ข้อที่ 20 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

   

ประเพณีสารทเดือนสิบ

ประเพณีสารทเดือนสิบ

 

มารยาทในการแต่งกาย นางสาวอิสริยา บุญโยทก ม.5/5 เลขที่25

มารยาทในการแต่งกาย

การแต่งกาย หมายถึง การแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับทุกอย่างตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า การแต่งการของคนไทยนั้น มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของการแต่งกาย 

          การแต่งกายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่สร้างความพอใจ ความสนใจ ความเชื่อถือ ความศรัทธาและความไว้วางใจ

ค่านิยม 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์