บล็อกของ wkksuriya

รายงานการประเมินตนเอง SSR โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ตอนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

 

. ข้อมูลทั่วไป

โครงการการจัดการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ  ศูนย์การจัดการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ลักษณะโครงการ  ( / ) โครงการใหม่        (   ) ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 10 ส่งเสริมการดำรงชีวิตและการทำงานด้วยปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

โครงการวิจัยขอรับทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. 1.  ชื่อเรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

บทที่  1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

รายงานผลการดำเนินงานเปิดบ้านโครงงาน ประจำปี 2557

บทที่  1

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาคุณภาพของแม่น้ำงาว บริเวณบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม กับบ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของปัญหา แม่น้ำงาวเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวอำเภอเวียงแก่น โดยเฉพาะชาวหมู่บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และหมู่บ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำงาว ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้น้ำจากแม่น้ำงาวในการรดพืชผักสวนครัว ทำให้มีการชะล้างสารเคมีและมีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำงาว โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา จากการสำรวจคณะผู้วิจัยพบว่า สภาพน้ำมีความขุ่นมัวและตื้นเขินรวมทั้งพบเศษขยะริมฝั่งแม่น้ำงาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแม่น้ำงาว บริเวณบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และบริเวณบ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไ

โครงงานวิทยาศาสตร์การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

การสำรวจพืชสมุนไพร

ในโรงเรียนและท้องถิ่น

 

ผู้จัดทำโครงงาน

เด็กหญิงอลิษา ศุภผล ม.3/3

แบบประวัติผลงานครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

แบบประเมินโครงการไปทัศนศึกษา

แบบประเมินโครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
วันที่  17   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
 เพศ           ชาย        หญิง

SAR นายสุริยา บุดดี ด้านงานที่รับผิดชอบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ – สกุล สุริยา  บุดดี  ตำแหน่ง ครู คศ.๑

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์