บล็อกของ wkksuriya

รายงานการประเมินตนเอง SSR โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ตอนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

 

. ข้อมูลทั่วไป

โครงการการจัดการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ  ศูนย์การจัดการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ลักษณะโครงการ  ( / ) โครงการใหม่        (   ) ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 10 ส่งเสริมการดำรงชีวิตและการทำงานด้วยปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

โครงการวิจัยขอรับทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. 1.  ชื่อเรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

บทที่  1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

รายงานผลการดำเนินงานเปิดบ้านโครงงาน ประจำปี 2557

บทที่  1

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาคุณภาพของแม่น้ำงาว บริเวณบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม กับบ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของปัญหา แม่น้ำงาวเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวอำเภอเวียงแก่น โดยเฉพาะชาวหมู่บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และหมู่บ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำงาว ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้น้ำจากแม่น้ำงาวในการรดพืชผักสวนครัว ทำให้มีการชะล้างสารเคมีและมีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำงาว โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา จากการสำรวจคณะผู้วิจัยพบว่า สภาพน้ำมีความขุ่นมัวและตื้นเขินรวมทั้งพบเศษขยะริมฝั่งแม่น้ำงาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแม่น้ำงาว บริเวณบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และบริเวณบ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไ

โครงงานวิทยาศาสตร์การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

การสำรวจพืชสมุนไพร

ในโรงเรียนและท้องถิ่น

 

ผู้จัดทำโครงงาน

เด็กหญิงอลิษา ศุภผล ม.3/3

แบบประวัติผลงานครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

แบบประเมินโครงการไปทัศนศึกษา

แบบประเมินโครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
วันที่  17   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
 เพศ           ชาย        หญิง

SAR นายสุริยา บุดดี ด้านงานที่รับผิดชอบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ – สกุล สุริยา  บุดดี  ตำแหน่ง ครู คศ.๑

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์