บล็อกของ chathiwa

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

     2.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ และการคิด

     3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สรุปผลการศึกษา

วิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล

หัวข้อวิจัย        การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                        พอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล (THIWAS  MODEL)

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล

กิจกรรมการเรียนรู้ทิวาส์โมเดล  เรื่อง ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชน

THIWAS MODEL

คาบเรียนที่ 1-2

T – Talking  together พูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้

            คาบเรียนที่ 1 

           1.  นักเรียนและครูพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจในชุมชน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตนเอง ดังนี้ 

1. 14จุดสุดประทับใจในเทศบาลเมืองเพชรบูร์

2. 678 เพชรบูรณ์บ้านเรา

3. โรงเรียนของเรา (เทศบาล 3 (ชาญวิทยา))

4. อาหารและสุขภาพ(โรงอาหารโรงเรียน)

5. พระราชกรณียกิจในหลวงรัชการที่9 เสด็จเยือนเพชรบูรณ์

6. 10วัดในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

7. การบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

8. ประเพณีก่อพระทรายกลบธาตุ

9. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

โดยใช้กระบวนการสอนแบบทิวาส์  โมเดล ซึ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนโดยใช้การสอนแบบทิวาส์ โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตนเอง ดังนี้ 

1. 14จุดสุดประทับใจในเทศบาลเมืองเพชรบูร์

2. 678 เพชรบูรณ์บ้านเรา

3. โรงเรียนของเรา (เทศบาล 3 (ชาญวิทยา))

4. อาหารและสุขภาพ(โรงอาหารโรงเรียน)

5. พระราชกรณียกิจในหลวงรัชการที่9 เสด็จเยือนเพชรบูรณ์

6. 10วัดในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

7. การบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

8. ประเพณีก่อพระทรายกลบธาตุ

9. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

โดยใช้กระบวนการสอนโดยนักเรียนในแต่ละกลุ่ม

การพัฒนาทักษะการสะกดคำและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ม.4 ของครูทิวา นันท์ตา

การพัฒนาทักษะการสะกดคำและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

โดยใช้กุศโลบายการสอนแบบโมเดลซิปปา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

 

 

 

 

กุศโลบายที่ 7 ของดีบ้านเรา (homeland) ครูทิวา นันท์ตา

กุศโลบายที่ 7 ของดีบ้านเรา (Homeland)

  

 

 

  Sweet tamarin city     Nam Nao National Park

Sritep Ancient City  Khao Kho Memorial

Pho Khunpamuang City

Vocabularies/Phrase

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล ซิปปา(CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคำและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยทิวา นันท์ตา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคำและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Language Comparisonภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

สอนวันที่14,17,30พฤษภาคม,4,7,11,18,21,25,28มิถุนายน, 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สอน นางทิวา  นันท์ตา โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ THIWAS MODEL เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาอังกฤษ โดยครูทิวา นันท์ตา

แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง รู้ – รักษ์ประเทศไทย (Know & Save Thailand) จำนวน 11 แผน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สอนวันที่ 15, 16, 22 , 23, 29 ,30 พฤษภาคม –5, 6, 12, 13, 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556    ผู้สอน  นางทิวา  นันท์ตา โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นภาระงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC

งานวิจัยเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                     นางทิวา      นันท์ตา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์