บล็อกของ blm18360

งานคอม ม.2 ใบงานที่ 6

ใบงานที่ 6 คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอ

งานวิชาคอมพิวเตอร์ม.2 ใบงานที่5

ใบงานที่ 5คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

งานวิชาคอมพิวเตอร์ม.2 ใบงานที่4

ใบงานที่ 4 คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด    1.ข้อ

ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2

ใบงานที่1
เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติส่วนตัว