บล็อกของ manachai

ใบงานที่ 1 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ manachai

 


ใบงาน

ใบความรู้ 1 หน่วยหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ manachai

 


ใบความรู้ เรื่อง

บทเรียน หน่วยการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

รูปภาพของ manachai

 


กำหนดการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.3


เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์


1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ       Laughing      ใบความรู้ที่ 1               Foot in Mouth      ใบงานที่ 1

มาเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.3 กันน๊ะจ๊ะ...

รูปภาพของ manachai

 


แผนการจัดการเรียนรู้


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี           รายวิชาคอมพิวเตอร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์                   


แผนการเรียนรู้  เรื่อง  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


 


มาตรฐานการเรียนรู้


มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล


 


สาระสำคัญ


ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์


 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


นักเรียนบอกที่มาของคำว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารได้


นักเรียนบอกส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารได้


 


สาระการเรียนรู้


ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร


 


กระบวนการจัดการเรียนรู้


1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี เช่น งานด้านธุรกิจ เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการผลิตสินค้า เป็นต้น


2. ครูแนะนำนักเรียนว่า ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอีกอย่างคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งนับวันจะกลายเป็นความจำเป็นในชีวิตเราแล้ว


3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


4. ครูแจกใบงาน เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู้และทำแบบฝึกหัด


 


สื่อ/แหล่งการเรียนรู้


1. ใบความรู้เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. ใบงาน เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้


 


การวัดผลประเมินผล


1. วิธีการวัด


- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม


- ตรวจแบบฝึกหัด


2. เครื่องการวัดผลประเมินผล


- ใบงาน เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้


3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล


ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป


ธงชาติไทยบนแอนิเมชั่นที่สวยที่สุด

รูปภาพของ manachai

ธงชาติไทยบนแอนิเมชั่นที่สวยที่สุด


พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ขอขอบคุณทีมงานสร้างแอนิเมชั่น "ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย" สวยๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อ­ง "ยักษ์"


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์