โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

(จบโครงการแล้ว) 

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 
 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมของรางวัลมากมาย

holland_new.gif เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึง 30 กันยายน 51 holland_new.gif
ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551

 • อ่านแบบสรุป
 • คำถาม ข้อสงสัยยอดฮิต
 • รายละเอียดโครงการ
 • รายชื่อและผลงาน ประเภททีม (รายชื่อและประเภทโรงเรียน)| ประเภทบุคคล
 • ผลการตัดสิน ประเภททีม | ประเภทบุคคล
 • แนวทางแก้ไขผลงาน
 • เว็บเพจรวมผลงานประเภททีม
 • สมัครเข้าร่วมการประกวด
  - สมัครเข้าร่วมประกวด ประเภททีม ทีมละ 4 คน ทุกทีมต้องมีครูเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา และจะมีนักเรียนหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีต้องมีนักเรียนไม่เกินทีมละ 3 คน สมาชิกในทีมทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ครูและนักเรียนจะเป็นสมาชิกหลายทีมก็ได้ แต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานกี่ทีมก็ได้ แต่ละทีมจะส่งกี่ชิ้นงานก็ได้
  จัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสร้างเว็บอะไรก็ได้ เช่น Kompozer, Frontpage , Dreamweaver, Namo Webeditor ฯลฯ
  ลองดู ตัวอย่างผลงาน

  - สมัครเข้าร่วมประกวด ประเภทบุคคล ผู้จัดทำผลงานต้องเป็นครูเท่านั้น ครู 1 ท่านจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ โดยสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ thaigoodview.com กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และสามารถจัดทำได้ทันที แก้ไขได้ตลอดเวลา เมื่อสร้างเนื้อหาแล้วให้ทำการแจ้งส่งผลงาน ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  (แต่ละสื่อจะมี Address เป็นของตนเอง โปรดจำ URL ของงานที่ท่านสร้าง เพื่อที่ท่านจะได้เรียกมาปรับปรุงแก้ไขได้ทันที) เช่น

  ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือได้จาก วิธีสร้างสื่อออนไลน์
  จัดทำในรูปแบบสื่อออนไลน์หน้าเดียว ผ่านเว็บไซต์ thaigoodview.com เช่น ตัวอย่าง

 • ระยะเวลาการประกวด
  - รับสมัครประเภททีม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2551 (ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551)
  - รับสมัครประเภทบุคล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 (ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551)
  - ประเภททีมส่งผลงานครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
  - ประเภทบุคคลแจ้งส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551-31ธันวาคม 2551
  - ประเภททีมปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม และส่งผลงานครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  - คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2552
  - ประกาศผลงานและมอบรางวัล ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
  - ส่งรางวัลพร้อมวุฒิบัตร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
 • การส่งผลงานเข้าประกวด
  -
  ประเภททีม
    ส่งผลงานครั้งแรก
         บันทึกข้อมูลประมาณ 10-15 เพจ ลง CD พร้อมแนบเอกสารใบสมัครประเภททีม และใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา 
         ส่งมาที่ 
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    ส่งผลงานครั้งสุดท้าย
         บันทึกข้อมูลทั้งหมดลง CD พร้อมแนบเอกสารใบรับรองการใช้งาน ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ ส่งมาที่
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  - ประเภทบุคคล
     เมื่อจัดทำสื่อออนไลน์หน้าเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งส่งรายละเอียดผลงานของท่าน ที่นี่ โดยท่านยังคงสามารถแก้ไขผลงานของท่านได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 • ตรวจสอบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  - ประเภททีม (ตรวจสอบจุดบกพร่อง เพื่อเตรียมส่งผลงานครั้งสุดท้าย)
  - ประเภทบุคคล (การแก้ไขต่างๆ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2251จะไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน )
 • รางวัลเกียรติยศ

      1 ประเภททีม
         - รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
           (1) โรงเรียนทั่วไป
                 - ชนะเลิศประเภททีม
                   สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                       Pg Undo Pro Soft จำนวน 5 Licenses จาก R@D
                   สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(จาก สสส.), IPOD NANO 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      ข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนทั่วไปที่จะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม นอกจากจะได้คะแนนสูงสุด
                               จากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่า (ส่งมาพร้อมกับส่งผลงาน
                               ครั้งที่ 2 หลังจากปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
                            (1.1) โรงเรียนได้ใช้ Software ในการป้องกันภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์
                                    ของโรงเรียนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ซอฟต์แวร์ | คู่มือ | ใบรับรองการใช้งาน
                            (1.2) โรงเรียนต้องนำกิจกรรมในหลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย มาใช้กับ
                                    นักเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หลักสูตรเสริมทักษะฯ | ใบรับรองการใช้งาน 
                - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท
                - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
                - และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

          (2) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด) และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
               - ชนะเลิศประเภททีม
                 สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                     Pg Undo Pro Soft จำนวน 5 Licenses จาก R@D
                 สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(จาก สสส.), IPOD NANO 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
               - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท
               - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
               - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
               - และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

      2 ประเภทบุคคล
         - ชนะเลิศประเภทบุคคล 
           สำหรับโรงเรียน ถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,  Pg Undo Pro Soft จำนวน 5 Licenses จาก R@D
           สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
         - รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
         - รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
         - และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
      3 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
         ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้งประเภททีมและ
         ประเภทบุคคล ดังนี้
         3.1 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
         3.2 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
         3.3 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70

      4 นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะไป

 
  

   ผู้สนับสนุน
      ผู้สนับสนุนหลัก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ChangeFusion
      ผู้ดำเนินโครงการ www.thaigoodview.com
      ผู้สนับสนุนของรางวัล คลิกดูตัวอย่างของรางวัล
      - สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ TRN มอบโล่ห์, ทุนการศึกษา 116,000 บาท, เกียรติบัตร
      - มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบ Ipod Nano จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 5690 บาท รวมมูลค่า(รวมภาษี) 48,706 บาท
      - บริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด มอบ Pg Undo Pro Soft จำนวน 15 Licenses รวมมูลค่า 22,500 บาท
      - A.R.Information & Publication Co.,ltd.(ARiP) มอบสมาชิกนิตยสารรายปักษ์ Computer.Today 6 เดือน 12 ฉบับ
        จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 13,200 บาท
      - บริษัทไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) กระเป๋าเป้ สีดำ-แดง จำนวน 5 ใบ หมวกไมโครซอฟท์ คละสี จำนวน 25 ใบ 
        เครื่องคิดเลขพร้อมนาฬิกา 6 เครื่อง แผ่นซีดีเกมส์ (ต้านยาเสพติด/ การท่องเที่ยว/ สร้างเมือง) จำนวน 200 แผ่น

***หากองค์กรใด ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม แจ้งความจำนงค์ที่ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 081-8693782  

มีปัญหาสงสัย ติดต่อ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 081-8693782

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 10120
รูปภาพของ suphamart

      รู้จักเว็บ thaigoobview.com มานานแล้ว ได้แนะนำให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้จากสื่อต่างๆ ของเว็บนี้เสมอๆ  แต่พึ่งสมัครเป็นสมัครชิกค่ะ ...กำลังสร้างสื่อแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์...เคยอบรมการสร้างเว็บด้วย Namo กับอาจารย์พูนศักดิ์ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อาจารย์คุยสนุกมาก  ประทับใจมากมาก ๆ  ขอบคุณ อาจารย์พูฯศักดิ์ และทีมงานที่สร้างเว็บดีๆ มีคุณค่า ให้กับเยาวชนและคนไทยทุกคน....

             ขอบคุณจากใจ..

รูปภาพของ supatkul

แจ้งสำหรับผู้ส่งผลงานครั้งสุดท้าย
กรุณาระบุสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ สำหรับแต่ละชิ้นงาน ไว้ในซองจดหมายด้วย

1. ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน
2. สาระวิชา ช่วงชั้น ชื่อเรื่อง ที่ส่งประกวด
3. ชื่อสมาชิกในทีม
4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ถ้าท่านไม่แจ้ง
ทางทีมงานจะไม่ทราบว่าทีมใดเป็นผู้ส่งชิ้นงาน สาระใด ช่วงชั้นใด เรื่องใด และจะต้องติดต่อไปที่ใด เมื่อพบปัญหา ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้
มีปัญหาสงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ 0818693782

ส่งผลงาน เรื่องระบบสืบพันธุ์ ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวภานใน 25 ธันวาคมนี้ค่ะ
นางนาถฤดี แซ่ตัน โรงเรียนสตรีระนอง

สวัสดีค่ะ อาจารย์พูนศักดิ์
       ขอขอบคุณอาจารย์ที่มาช่วยสอนการสร้างสื่อให้ที่โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
นะค่ะ พอดีว่ามีคุณครูบางท่านลงชื่อยืนยันการส่งสื่อประกวดไม่ทัน แล้วเข้าใจ
ผิดว่า สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถส่งสื่อประกวดในวันไหนก็ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551  และมีคุณครูบางท่านไม่ได้เข้าอบรมในวันนั้น แต่ได้เข้าไปสมัครสมาชิกแล้ว และต้องการส่งสื่อประกวดด้วย ไม่ทราบว่าส่งตอนนี้
ได้หรือไม่  ขอบคุณค่ะ.. 

รูปภาพของ supatkul

จะแก้ไขข้อมูลที่ทำการสมัครประกวดไปแล้วทำได้อย่างไร
ไม่ต้องสมัคร หรือแจ้งส่งสื่อใหม่

ประเภททีม
    
แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งกลุ่มสาระ ช่วงชั้นที่สมัคร และลำดับที่ในรายชื่อ มายัง webmaster@thaigoodview.com ถ้าท่านแจ้งไม่ครบทีมงานอาจจะหาข้อมูลของท่านไม่พบ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยทางทีมงานจะยึดใบสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์เป็นหลัก

ประเภทบุคคล

     แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล จังหวัด ชื่อเรื่องที่ทำ และลำดับที่ในรายชื่อ มายัง webmaster@thaigoodview.com ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถ้าท่านแจ้งไม่ครบทีมงานอาจจะหาข้อมูลของท่านไม่พบ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

หมายเหตุ: สำหรับทั้ง 2 ประเภท ในกรณีที่ท่านไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิดพลาดของท่าน ซึ่งจะส่งผลต่อรางวัล วุฒิบัตร และการจัดส่งวุฒิบัตร 

รูปภาพของ sumittra

สวัสดีค่ะ  แจ่งส่งสื่อไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งurl ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/18133

สุมิตรา  ประชัน ค่ะ จ. สุโขทัย

รูปภาพของ supatkul

แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ supatkul

คำถามยอดฮิต
(พบปัญหาต่างๆ ติดต่อครูพูนศักดิ์ ได้ทันทีที่ 0818693782)

1. ทำไมต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์?
ตอบ เพราะว่าถ้าไม่เป็นสมาชิก จะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้

2. สมัครสมาชิกเว็บไซต์แล้วทำไมไม่ได้รหัสผ่าน? ลืมรหัสผ่านแล้วทำยังไง?
ตอบ ให้แจ้ง username กับครูพูนศักดิ์ ที่ 0818693782

3. จะสมัคร 1 ทีม ต้องสมัครกี่ username ?
ตอบ สมัคร 1 username สามารถสมัครกี่ทีมก็ได้

4. ขยายเวลารับสมัครถึงเมื่อไหร่? แล้วถ้าสมัครไม่ทันล่ะทำอย่างไร?
ตอบ 23 พฤศจิกายน 2551 ถ้าสมัครไม่ทันติดต่อครูพูนศักดิ์ ที่ 0818693782

5. ทำไมสมัครแล้วชื่อไม่ขึ้น?
ตอบ เนื่องจากต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่า ข้อมูลที่สมัครเป็นไปตามเกณฑ์การสมัครหรือไม่ เช่น ใน 1 ทีม 4 คน ต้องมีครูเป็นสมาชิกอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน โดยสามารถมาตรวจสอบรายชื่อได้ภายใน 48 ชั่วโมง

6. สมัครแล้ว แต่ที่ชื่อโรงเรียนทำไมมีข้อความแจ้งสีแดง?
ตอบ แสดงว่าข้อมูลที่สมัครไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้ส่งข้อมูลที่แจ้งให้แก้ไขมาที่ webmaster@thaigoodview.com โดยแจ้งด้วยว่าต้องการให้แก้ไขข้อมูลที่สมัคร ในกลุ่มสาระใด ช่วงชั้นใด และอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในรายชื่อ

7. สมัครแล้ว ชื่อขึ้นแล้ว อยากแก้ไขข้อมูลทำอย่างไร?
ตอบ สามารถส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาที่ webmaster@thaigoodview.com โดยแจ้งด้วยว่าต้องการให้แก้ไขข้อมูลที่สมัคร ในกลุ่มสาระใด ช่วงชั้นใด และอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในรายชื่อ

8. ทำไมต้องส่งผลงาน 2 ครั้ง? (สำหรับประเภททีม)
ตอบ งานที่ส่งครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 คือ งานชิ้นเดียวกัน
       ส่งครั้งที่ 1 เพื่อให้ตรวจสอบความก้าวหน้าของชิ้นงาน รวมทั้งใบสมัคร และใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
       ส่งครั้งที่ 2 เพื่อส่งผลงานทั้งหมด พร้อมใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ

9. สร้างสื่อออนไลน์บนเว็บไปแล้ว จะไปแก้ไขอีกได้อย่างไร? (สำหรับประเภทบุคคล)
ตอบ การกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับ content ของแต่ละบุคคล สามารถดูได้ที่เมนูทางด้านขวามือ ที่ชื่อว่า "สิ่งที่ฉันสร้าง"

10.

สมัครหมวดภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติมแล้ว ได้ใช่ป่ะคะ

(กลัวไม่มีรายชื่อจัง) 

รูปภาพของ supatkul

ได้ค่ะ ยังสมัครได้อยู่ค่ะ

ครูไม่มีอีเมลล์น่ะค่ะ
ตรงส่วนของอีเมลล์ครู สามารถใช้เมลล์นักเรียนแทนได้มั้ยคะ

รูปภาพของ supatkul

ได้ค่ะ แต่อยากให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องเผื่อว่าต้องใช้ติดต่อค่ะ

ครูไม่มีอีเมลล์น่ะค่ะ
ตรงส่วนของอีเมลล์ครู สามารถใช้เมลล์นักเรียนแทนได้มั้ยคะ

ครูเกษรา ชนะเพีย สมัครสมาชิกแล้ว ยังไม่ได้ password ดูในเมล์แล้วยังไม่พบคะ ช่วยเชคให้หน่อยคะ

รูปภาพของ supatkul

ไม่ทราบว่าคุณครูใช้ username อะไรคะ จะได้เข้าไปแก้รหัสผ่านให้ค่ะ

รูปภาพของ sudoat

ผมเป็นอาจารย์สอนระดับ อาชีวศึกษา เข้าไปดูแล้วไม่มีวิชาเกี่ยวกับอาชีวศึกษา เห็นมีแต่แบบช่วงชั้นครับ  แล้วจะเข้าร่วมประกวดได้หรือไม่

รูปภาพของ supatkul

สรุปให้แบบ เข้าใจง่ายๆ จ๊ะ

อยากทราบว่าทำไมสมัครไปเเล้วไม่มีชื่อโรงเรียนขึ้นละครับ

อยากทราบว่าทำไมสมัครไปเเล้วไม่มีชื่อโรงเรียนขึ้นละครับ

สื่อการเรียนรู้ต้องเป็น วิชาเท่านั้นรึเปล่าคะ

ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิชาต่างๆ ได้รึเปล่าคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นความรู้ที่ตรงกับเนื้อหาในวิชาที่เรียนในสระการเรียนรู้ หรือ
เป็นความรู้เสริมกับเนื้อหาในวิชาที่เรียนในสระการเรียนรู้ หรือ
เป็นความรู้ที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นได้ แต่ต้องระบุว่าเหมากับช่วงชั้นใด และจัดเข้าไปอยู่ในสาระการเรียนรู้ใดครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

น่าจะมีการแจกเหรียญที่ระลึกเป็นแบบเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง จริงๆ ด้วยนะครับ เด็กๆ จะได้มีความภาคภูมิใจ

ปีที่แล้ว ก็ส่งคะ ได้โล่รางวัล อยากจะถามอาจารย์ว่า ผลงานของนักเรียนจะไปชมได้ที่ไหนคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ที่ www.sema.go.th ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ไม่มีระดับมหาวิทยาลัยบ้างเหรอคร๊าบ...ผมจบ ม.6 แล้วนะคร๊าบ ยังอยากจะแข่งเลยนะคร๊าบ..น่าจะมีบ้างน่าคร๊าบ... งานนี้ผมก็อย่างส่งจัง...

รูปภาพของ ssspoonsak

ส่งได้ครับ แล้วผมจะเสนอกรรมการพิจารณาให้ แต่อาจะได้แค่ใบประกาศนะครับ ส่วนรางวัลอื่นๆ คงไม่ได้ แต่อยากให้ทำครับ นึกว่าช่วยกันสร้างแหล่งข้อมูลให้น้องๆ โดยเฉพาะเราจะบันทึกลงแผ่นซีดี นำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างจังหวัด

ทำดีสักครั้ง เพื่อแผ่นดินไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เห็นประกาศตั้งนานแล้ว เมื่อไหร่จะเริ่มซักทีครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

กำหนดการเริ่มรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2551 ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ประเมินเป็นเหรียญรางวัลกีดีเหมือนกันนะค่ะ
80-100 เหรียญทอง
70-79 เหรียญเงิน
60-69 เหรียญทองแดง

ผมว่าน่าจะ
1.มีโล่แจกเหมือนเมื่อตอนทำเว็บ Html ร่วมกับ www.Sema.go.th
2. วางกฎระเบียบกรอบเกณฑ์แบบเมื่อตอนส่งผลงาน Html ประกวดด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์