โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

ประกาศผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
โดยประกาศผลการประกวดผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

ต้องขออภัยที่ล้าช้า เนื่องจากรออนุมัติงบประมาณรางวัลต่างๆ


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ระยะเวลาของโครงการ 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555 ขยายเวลา ถึง 31 สิงหาคม 2555
- รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555
- ส่งใบสมัครและผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555
- คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เดือนมิถุนายน 2555
- ประกาศผลการตัดสิน เดือนมิถุนายน 2555
- จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่นๆ เดือนกรกฎาคม 2555
- จัดส่งรางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เดือนกรกฎาคม 2555
- ประเมินผลโครงการ สรุปผลงาน เดือนสิงหาคม 2555
หมายเหตุ วันเวลาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม

ประเภท และรูปแบบผลงานในการส่งประกวด
          - โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้
- ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น การนำไปใช้ต้องถูกอ้างอิงอย่างถูกต้อง ผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินงานโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว
- แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้หลายทีม
- ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีสถานะอยู่ในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ
o ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- นักเรียน ทุกคนในทีมต้องมีสถานะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
- ครูที่เป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี
- ลักษณะของชิ้นงานสื่อเว็บเพจ (HTML)
>> มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 30 เพจ 
>> แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
>> มีแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด ปรนัยชนิดเลือกตอบอย่างน้อย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ สามารถประเมินผลได้ทันทีที่ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบ (ประเมินผลทีละข้อ หรือทำทั้งหมดแล้วประเมินผล)
>> มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
>> รูปแบบผลงาน ต้องเป็นรูปแบบ HTML ที่เรียกใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องใช้ Server (ไม่ให้ใช้เทคโนโลยี Server-side เช่น PHP, ASP, MySQL) 
>> Home page (หน้าแรก) ใช้ชื่อไฟล์ index.html หรือ index.htm เท่านั้น ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือเลขอารบิค
- ผู้ส่งควรศึกษาข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่ www.thaigoodview.com/node/5757

สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ
o ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- นักเรียนในทีมต้องมีสถานะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
- ครูที่เป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี
- ลักษณะของชิ้นงานสื่อออนไลน์
>> มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 20 เพจ ทุกทีมมีพื้นจัดเก็บข้อมูล 20 MB
>> จัดทำในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เท่านั้น 
>> แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
>> ส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละเพจต้องนำเสนอในความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล
>> แต่ละเพจจัดทำด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดียวกันเท่านั้น หลังการประกวดชื่อผู้ใช้งานนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
>> ทุกเพจต้องสามารถเชื่อมโยงหากันได้เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
>> มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว

สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนไม่เกิน 4 คน และครู 1 คน
- ครูที่เป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความเหมาะสมของคลิปวีดีโอ
- จัดทำคลิปวีดีโอ ความยาว 8-10 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB ไฟล์ ในหัวข้อ “ชุมชนของเราน่าอยู่”
- คลิปวีดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบๆ โรงเรียนของผู้จัดทำ (ภายในจังหวัดเดียวกันกับโรงเรียนของผู้จัดทำ) โดยนำเสนอให้ผู้ชมเห็นคุณค่าของชุมชนเกิดความสำนึกรักชุมชนของตน หรือมุ่งส่งเสริมให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชน หรือสร้างความยั่งยืนให้เกิดแก่ภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
- บันทึกคลิปวีดีโอเป็นไฟล์ประเภท .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / . avi

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน
          - รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555
- สมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.thaigoodview.com (สำหรับประเภทสื่อออนไลน์ ทุกทีมจะต้องสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อใช้ในการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และจะได้รับพื้นที่ 20 MB ในการจัดเก็บข้อมูล ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง)
- สมัครเข้าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ 
- กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เพื่อความชัดเจน 
- เข้าสู่ระบบ (login) และเลือกสมัครเข้าร่วมการประกวด 
>> เลือกประเภทการสมัคร เลือกสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้นที่ต้องการ
>> ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร ในภายหลัง
- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทำได้ โดยการชี้แจงสาเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลโครงการ
- การส่งผลงาน ขอเป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อส่งมาเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมลายเซ็นรับรอง ส่งได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555
>> ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) และประเภทสื่อคลิปวีดีโอ ส่งใบสมัคร(ตัวจริง) และซีดีผลงาน
>> ประเภทสื่อออนไลน์ ส่งใบสมัคร(ตัวจริง) คณะกรรมการดำเนินการตรวจผลงานผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผลงานที่ถูกแก้ไข หลังวันที่ 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555 ผลงานนั้นต้องถูกตัดสิทธิ์ทันที
>> ส่งมาที่ "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เลขที่ 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120" 
- แนะนำให้ส่งผลงานล่วงหน้า เพื่อป้องกันความแออัดในการส่งช่วงสัปดาห์สุดท้าย

รางวัลเกียรติยศ
          - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทีมชนะเลิศในแต่ละประเภท รวม 5 ถ้วยรางวัล คือ
>> ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
>> ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
>> ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
>> ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
>> ประเภทสื่อคลิปวีดีโอ
- โล่เกียรติยศสำหรับทีมรองชนะเลิศ ในแต่ละประเภท ประเภทละ 2 รางวัล รวม 10 โล่
- ทุนการศึกษาสำหรับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ
- ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
>> ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
>> ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
>> ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70

เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน
          ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงหรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 081-869-3782 อีเมล์ webmaster@thaigoodview.com

อยากทราบว่าจะประกาศผล โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4  ได้เมื่อไหร่ครับ  นี่ก็เลย มา ครึ่งปีแล้วครับ   อย่างไร น่าจะกำหนดวันให้ทราบหน่อยนะครับ เพราะเช็คผลทุกวัน

รูปภาพของ aunponnan

น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้มีการเลื่อนไปครับ

 http://thaigoodview.com  เป็นเว็บที่เชื่อถือได้  เขาอาจมีเหตุผลจำเป็นบางประการ

ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ 

รูปภาพของ damien2503

 

 

 

สุขสันต์วันปิดเทอม ทั้งผู้สอนและผู้เรียน

เป็นโอกาสที่ทุกคน  จะได้เติมพลังทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตนะค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์