โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา”

รูปภาพของ ssspoonsak

 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม 
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา” 
--------------------------

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบและระบบของการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว วิธีการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทำงานเป็นทีม ครู-อาจารย์มีบทบาทเป็นโค้ชหรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมุ่งสร้างความพร้อมของการจัดการศึกษายุคใหม่เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการรวมตัวกันในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การผนึกกำลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อมทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น  และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ำหนักและมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย

ดังนั้น การจัดการศึกษาของประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเป้าหมายการรวมกลุ่มเป็นภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระพื้นฐาน และสามารถนำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในมิติต่างๆ โดยเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ท