เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 0 9 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Tawach.y
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด นิทานคุณธรรมนำสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 0 9 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย pirutsorn.b
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูก เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกายและการป้องกันโรค 0 9 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย bntmewyewmok
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนา ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 0 9 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย thadchanan
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีไทยในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 10 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย supan.w
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย 0 10 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย kajohngriat
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด นิทานคุณธรรมนำสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 10 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย pirutsorn.b
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 11 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
http://www.thaigoodview.com/forum/48 0 11 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย jittrapon
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับชุดกิจกรรม 0 12 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย tanita7
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 13 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย master-teacher
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 0 13 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย chanapat.p
ไม่มีข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Amazing Songkhla ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 13 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Poovararat
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 0 14 สัปดาห์ 6 ชั่วโมงก่อน
โดย thursday_s
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 14 สัปดาห์ 20 ชั่วโมงก่อน
โดย manumai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา เรื่อง ศาสนาที่เรานับถือและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ 0 14 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย thitiwat
ไม่มีข้อมูล
Unit 1 Wh-Questions 0 14 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Amber11
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่ 0 14 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย chanapat.p
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร 0 14 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย kanjanatayang
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 14 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย master-teacher
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรี 0 15 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย kuntida
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง รู้จักเศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 0 15 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย sukanyadang2504
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 0 15 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
การประเมินหลักสูตรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 0 15 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะ 0 16 สัปดาห์ 21 ชั่วโมงก่อน
โดย hasinee
ไม่มีข้อมูล