เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 16 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย siritorn.k
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 0 16 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Aunchalee.s
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 16 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การสร้างงานศิลปะอย่างง่ายและสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรง 0 16 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย arnek meepunya
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษา อังกฤษพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ TRAVELLER’S TALES ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 0 17 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย kpsmodulo
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 17 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Kanlaya26
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิธีการ หลักฐานและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 17 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Natee.p
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 0 17 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย jong11
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 0 17 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย po1122
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 0 17 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย sama11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 0 17 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย sun111
ไม่มีข้อมูล
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 3100 - 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 17 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย tongpoon2559
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ด้วยคำประพันธ์ ชุด เมืองเทพสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธย 0 18 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 18 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญของชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 18 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย kunkum.s
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สาระจำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 18 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย นางกาญจนา
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 0 18 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย ben11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธย 0 19 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย noiwil
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานแสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท 0 19 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย รม
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านรูปแบบร้อยกรอง ชุด หลั