เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 19 สัปดาห์ 10 ชั่วโมงก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 19 สัปดาห์ 11 ชั่วโมงก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรีย 0 19 สัปดาห์ 20 ชั่วโมงก่อน
โดย นางสาวทิยภา รุ่...
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 0 19 สัปดาห์ 20 ชั่วโมงก่อน
โดย sawat11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 19 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 0 19 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย mitt
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) 0 19 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย mitt
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาดีพิท 0 19 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Parinyaklahan50
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตต 0 19 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตต 0 19 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นิทานคุณธรรมเด็กดี สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน-เขียน วิช 0 19 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 19 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยรัตนโกสินทร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส 16102) 0 19 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย jeerasuk.kk
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที5 0 19 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย sumittra.k
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 19 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย muttaneeya.p
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 19 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย kruneung
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษที่บูรณาการเนื้อหาท้องถิ่นสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 0 20 สัปดาห์ 1 ชั่วโมงก่อน
โดย manop032515
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษที่บูรณาการเนื้อหาท้องถิ่นสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 0 20 สัปดาห์ 1 ชั่วโมงก่อน
โดย manop032515
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เท 0 20 สัปดาห์ 1 ชั่วโมงก่อน
โดย manop032515
ไม่มีข้อมูล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 20 สัปดาห์ 5 ชั่วโมงก่อน
โดย ่Jeerapon
ไม่มีข้อมูล
รายงานการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 0 20 สัปดาห์ 13 ชั่วโมงก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ 0 20 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย charineet5
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 20 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 20 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด “ของกิ๋นเจียงฮาย” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 20 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย sipan.w
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss30382