เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 0 24 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย pscwilaiwanja
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) 0 24 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย joy2559
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 24 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Poovararat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแจกลูกและสะกดคำเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 24 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกประเภทของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 24 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย nkwsukanya
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีสระเดี่ยวเสียงยาว 0 24 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Sudsiri
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 24 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย พัสนี
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 25 สัปดาห์ 11 ชั่วโมงก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบ 0 25 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย narumolloso
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย jida
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย jida
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบ 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย narumolloso
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 25 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย nuct245
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางกะปิ 1 5 years 1 วันก่อน
โดย patcharin1275
26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย เนาวรัตน์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุดRemarkable Breathe at Phetchaburiเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่ 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย krunam
ไม่มีข้อมูล
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการนับจำนวนและรู้ค่าตัวเลข พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย nutchaa7
ไม่มีข้อมูล
ผลการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกคิด ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย jam411pb
ไม่มีข้อมูล
ผลการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกคิด ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย jam411pb
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 26 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย supaluk.m
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.2 0 26 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 27 สัปดาห์ 11 ชั่วโมงก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานวัตกรรม ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปร 0 27 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย พราวรวี ประทุมชาติ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานวัตกรรม ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปร 0 27 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย พราวรวี ประทุมชาติ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Model เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาของนักเรียนชั้น ป.3 0 27 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย ninepat
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์