เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0 22 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย wasankumsuk
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง33102 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศแ 0 22 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย rattana01
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 22 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Ruethai1980
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 22 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย ทศพรสิทธิโชติ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. 0 23 สัปดาห์ 19 ชั่วโมงก่อน
โดย ทิชา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.5 0 23 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประสาทสัมผัสทั้งห้า สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 23 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
ชื่อเรื่อง​​รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด พลเมืองดี 0 23 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 23 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 23 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย amphon nirunput
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 23 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย chatchaiyakorn
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถใน 0 23 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย amphon nirunput
ไม่มีข้อมูล