เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะ 0 20 สัปดาห์ 5 ชั่วโมงก่อน
โดย hasinee
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 20 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย siritorn.k
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 0 20 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Aunchalee.s
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 20 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การสร้างงานศิลปะอย่างง่ายและสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรง 0 20 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย arnek meepunya
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษา อังกฤษพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ TRAVELLER’S TALES ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 0 21 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย kpsmodulo
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 21 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Kanlaya26
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิธีการ หลักฐานและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 21 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Natee.p
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 0 21 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย jong11
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 0 21 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย po1122
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 0 21 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย sama11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 0 21 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย sun111
ไม่มีข้อมูล
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 3100 - 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 21 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย tongpoon2559
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ด้วยคำประพันธ์ ชุด เมืองเทพสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธย 0 22 สัปดาห์ 8 ชั่วโมงก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 22 สัปดาห์ 8 ชั่วโมงก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญของชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 22 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย kunkum.s
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สาระจำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 22 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย นางกาญจนา
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 0 22 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ben11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธย 0 23 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย noiwil
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานแสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท 0 23 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย รม
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านรูปแบบร้อยกรอง ชุด หลักภาษาน่ารู้ ที่ส่งเสริมการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 23 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การใช้ชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 0 23 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย emmergv
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 23 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย 0rawan
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 24 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอ 0 24 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย pwkancharee
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์