เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนา ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 0 22 สัปดาห์ 12 ชั่วโมงก่อน
โดย thadchanan
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีไทยในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 22 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย supan.w
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย 0 22 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย kajohngriat
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด นิทานคุณธรรมนำสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 23 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย pirutsorn.b
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 23 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
http://www.thaigoodview.com/forum/48 0 24 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย jittrapon
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับชุดกิจกรรม 0 25 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย tanita7
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 25 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย master-teacher
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 0 25 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย chanapat.p
ไม่มีข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Amazing Songkhla ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 26 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Poovararat
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 0 26 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย thursday_s
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 26 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย manumai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา เรื่อง ศาสนาที่เรานับถือและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ 0 26 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย thitiwat
ไม่มีข้อมูล
Unit 1 Wh-Questions 0 26 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Amber11
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่ 0 26 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย chanapat.p
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร 0 26 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย kanjanatayang
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 27 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย master-teacher
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรี 0 27 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย kuntida
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง รู้จักเศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 0 27 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย sukanyadang2504
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 0 27 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
การประเมินหลักสูตรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 0 28 สัปดาห์ 16 ชั่วโมงก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะ 0 28 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย hasinee
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 28 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย siritorn.k
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 0 28 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Aunchalee.s
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 29 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 6 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • otiliagoss57390...
  • tarahwestfall4730
  • kennytse763596647
  • kinaa341231612327
  • fredericka96x5291068