เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
ผลการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกคิด ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 30 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย jam411pb
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 30 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย supaluk.m
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.2 0 30 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 31 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานวัตกรรม ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปร 0 31 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย พราวรวี ประทุมชาติ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานวัตกรรม ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปร 0 31 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย พราวรวี ประทุมชาติ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Model เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาของนักเรียนชั้น ป.3 0 31 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ninepat
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่าน ชุด เรื่องเล่าสอนน้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 31 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ninepat
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TAI 0 31 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ninepat
ไม่มีข้อมูล
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น รหัสวิชา อ14101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 31 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย nokenap
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 0 31 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย vera11
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 31 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Hello Asean For Kids.(สวัสดีอาเซียนสำหรับเด็กน้อย) 0 31 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย acat2556
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้้ 0 32 สัปดาห์ 14 ชั่วโมงก่อน
โดย suttinee_r@hotm...
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้หน้าที่เด็กดีของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 32 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย pituk.p
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดคล่อง เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศ 0 32 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย pattayakku
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 32 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย thadchanan
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต 0 32 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย chatkamon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษา 0 32 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย kruton25
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี11 (ง33101) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โร 0 33 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย kethyus
ไม่มีข้อมูล
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 34 สัปดาห์ 10 ชั่วโมงก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์(STAD) ชั้น ป.4 0 34 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย apinya59
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคุณธรรมเด็กไทย สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 0 34 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย mailachom
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะ 0 34 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย mailachom
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 0 34 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Tawach.y
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์