เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 22 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ketsuda2524
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานครูสุภาพร ชายอีด 0 22 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย knsbt
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 22 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย chettakarn0391
ไม่มีข้อมูล
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ 0 22 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย master-teacher
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้กิจกรรมการเรียนร 0 22 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย kanokrat
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ 0 23 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(7E) 0 23 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย ky1900
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจุฑาทิพย์ ทะน้อม 0 23 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Jutatip Tanom
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 23 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 0 23 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย นางกาญจนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 24 สัปดาห์ 1 ชั่วโมงก่อน
โดย krunawapon
23 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย watcharin2016
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 1 23 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย นางกาญจนา
23 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย watcharin2016
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมือง โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 23 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย watcharin2016
23 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย watcharin2016
ชื่อเรื่องรายงาน การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดบ้านตำนานไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ 0 24 สัปดาห์ 1 ชั่วโมงก่อน
โดย nisa kaewbutr
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา ส 0 24 สัปดาห์ 22 ชั่วโมงก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค30204ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง จำนวน 0 24 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Jutatip Tanom
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 0 24 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ 0 24 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย kessara.t
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ 0 24 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย phrim
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมประกอบการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นม 0 24 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย kps_linda
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 24 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย mookhem1524
ไม่มีข้อมูล
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 0 25 สัปดาห์ 21 ชั่วโมงก่อน
โดย chanwit_ch
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานอีสปสองภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 0 25 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบเสริมศิริ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 0 25 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 25 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย แมงค์ แซ่ฟ้า
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 213 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss30382