เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา เรื่อง สี่มาตราชวนฝึกเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป 0 36 สัปดาห์ 8 ชั่วโมงก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้กล่องไม้พอเพียง วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 36 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย kruton251
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) 0 36 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย mitt
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐานของครูโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) 0 36 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย mitt
ไม่มีข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Hometown ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 0 36 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Poovararat
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 0 36 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย pscwilaiwanja
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) 0 36 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย joy2559
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 36 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Poovararat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแจกลูกและสะกดคำเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 36 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกประเภทของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 36 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย nkwsukanya
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีสระเดี่ยวเสียงยาว 0 37 สัปดาห์ 20 ชั่วโมงก่อน
โดย Sudsiri
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Learning Together ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 37 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย พัสนี
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 37 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบ 0 37 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย narumolloso
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 37 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 0 37 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย jida
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 0 37 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย jida
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบ 0 38 สัปดาห์ 4 ชั่วโมงก่อน
โดย narumolloso
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 38 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย nuct245
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางกะปิ 1 5 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย patcharin1275
38 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย เนาวรัตน์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุดRemarkable Breathe at Phetchaburiเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิคการอ่ 0 38 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย krunam
ไม่มีข้อมูล
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการนับจำนวนและรู้ค่าตัวเลข พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 0 38 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย nutchaa7
ไม่มีข้อมูล
ผลการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกคิด ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 38 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย jam411pb
ไม่มีข้อมูล
ผลการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกคิด ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 0 38 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย jam411pb
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 38 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย supaluk.m
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์