เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย jong11
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย po1122
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 0 25 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย sama11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 0 25 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย sun111
ไม่มีข้อมูล
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 3100 - 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 25 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย tongpoon2559
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ด้วยคำประพันธ์ ชุด เมืองเทพสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธย 0 25 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 25 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บุคคลสำคัญของชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย kunkum.s
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สาระจำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 26 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย นางกาญจนา
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 0 26 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย ben11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E ) ประกอบชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นมัธย 0 27 สัปดาห์ 13 ชั่วโมงก่อน
โดย noiwil
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานแสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท 0 27 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย รม
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านรูปแบบร้อยกรอง ชุด หลักภาษาน่ารู้ ที่ส่งเสริมการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 27 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การใช้ชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 0 27 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย emmergv
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 27 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย 0rawan
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 28 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอ 0 28 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย pwkancharee
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 28 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย tongpoon2559
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อ 0 28 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย bonsoooo
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนการจัดก 0 28 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย acat2556
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ 0 29 สัปดาห์ 4 ชั่วโมงก่อน
โดย noinana
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ม.5 0 29 สัปดาห์ 9 ชั่วโมงก่อน
โดย kanlayanee2016
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีตามวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 0 29 สัปดาห์ 13 ชั่วโมงก่อน
โดย chatchawal.nn
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 29 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย doozicup
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 29 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย maroot.L
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul