เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้เรียงไอคอนการตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุด
รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 0 8 years 29 สัปดาห์ก่อน
โดย alongkorn_lat
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 7 years 31 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 7 years 32 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารค 0 6 years 35 สัปดาห์ก่อน
โดย jira0055
ไม่มีข้อมูล
รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ 0 12 years 37 สัปดาห์ก่อน
โดย chavanit03
ไม่มีข้อมูล
รายงานประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรีย 0 6 years 9 สัปดาห์ก่อน
โดย ศักดินันท์
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 10 years 24 สัปดาห์ก่อน
โดย muthita
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 9 years 6 สัปดาห์ก่อน
โดย mnswiwat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะอาด 0 5 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย thongphech
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถใน 0 5 years 40 สัปดาห์ก่อน
โดย amphon nirunput
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถใน 0 5 years 40 สัปดาห์ก่อน
โดย amphon nirunput
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับชุดกิจกรรม 0 5 years 29 สัปดาห์ก่อน
โดย tanita7
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตของเรา รายวิชาสุขศึกษา (พ13101) 0 19 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ท่านาฏศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กชั้นอนุบาล 2 โร 0 7 years 8 สัปดาห์ก่อน
โดย โศรยา
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน 0 10 years 35 สัปดาห์ก่อน
โดย aranya54
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การวัด การชั่งและการตวง 0 5 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 9 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย natiwa
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และ การคูณทศนิยม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้ 0 3 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย ปิยพร
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชื 0 7 years 31 สัปดาห์ก่อน
โดย Andy2521
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค JIGSAW ประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง ผลิตเป็นเลิศบริโภคเป็นลาภ 0 6 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย teerawat2526
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศ 0 7 years 20 สัปดาห์ก่อน
โดย teerawat2526
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การปั้นแป้งโดว์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติก 0 5 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย paht1jabang
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 10 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย aranya54
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 0 6 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย teerawat2526
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์