เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อเรียงไอคอนตอบล่าสุด
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง กายบริหารประกอบจังหวะ ชุด กายบริหารแม่ไม้ 0 8 years 45 สัปดาห์ก่อน
โดย ubwchawankorn
ไม่มีข้อมูล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก ช 0 8 years 45 สัปดาห์ก่อน
โดย gearknight2013
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 0 8 years 46 สัปดาห์ก่อน
โดย chanadda54
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) 0 8 years 46 สัปดาห์ก่อน
โดย รัล นุชประหาร
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 8 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
8 years 46 สัปดาห์ก่อน
โดย รัล นุชประหาร
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต 0 8 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ ส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 8 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย Chommanad
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้คู่มือจัดกิจกรรมเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 0 8 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย aunchalee123
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้คู่มือจัดกิจกรรมเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 0 8 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย aunchalee123
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 0 8 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย ปิยวรรณ ไกรนรา
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 8 years 48 สัปดาห์ก่อน
โดย sorbariyah
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 8 years 48 สัปดาห์ก่อน
โดย sorbariyah
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 8 years 48 สัปดาห์ก่อน
โดย aoddy123
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น รหัสวิชา ง30242 รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0 8 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย tsaravut
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรป 0 8 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย icexzuza
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ระบบเครือข่าย รหัสวิชา ง30256 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 8 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย sckkaniga
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 8 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย chutisuchada
ไม่มีข้อมูล
การรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ 0 8 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย chutisuchada
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านกาเนะ 0 8 years 49 สัปดาห์ก่อน
โดย thursday_s
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 0 8 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย rakkhu
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 8 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย สมยง พวงมาลัย
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 8 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย yuhoo2k4
ไม่มีข้อมูล
ประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 8 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย wave100
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 0 8 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย บุญศรี
ไม่มีข้อมูล
รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 8 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย suniran
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์