เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อเรียงไอคอนตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 8 years 51 สัปดาห์ก่อน
โดย tubtimpk
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 1 9 years 4 วันก่อน
โดย approved
8 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย durahing
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านปลักหว้า 0 9 years 1 สัปดาห์ก่อน
โดย thursday_s
ไม่มีข้อมูล
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 9 years 2 สัปดาห์ก่อน
โดย kruArujirut
ไม่มีข้อมูล
แบบฝึก เสริมทักษะ เรื่องทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 9 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย PaLaNaLz
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม หน่วยที่ 9 เรื่องของไหล (ครูน้ำอ้อย กานิล) 0 9 years 4 สัปดาห์ก่อน
โดย mnswiwat
ไม่มีข้อมูล
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ 0 9 years 4 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด พัฒนาการของมนุษย์ 0 9 years 4 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 9 years 5 สัปดาห์ก่อน
โดย kunthida
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกา 0 9 years 5 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 9 years 6 สัปดาห์ก่อน
โดย sungkhama
ไม่มีข้อมูล
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราก 0 9 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย นางชไมพร พึ่งอิ่ม
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 0 9 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย santipop
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นางจาษุดา ศิริสถิตย์) 0 9 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย sak538
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 9 years 9 สัปดาห์ก่อน
โดย yuin
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 9 years 9 สัปดาห์ก่อน
โดย S@PORNCHAI
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ 0 9 years 11 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 9 years 13 สัปดาห์ก่อน
โดย amnuay190
ไม่มีข้อมูล
การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 9 years 13 สัปดาห์ก่อน
โดย amnuay190
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนโครงงาน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 0 9 years 13 สัปดาห์ก่อน
โดย mnswiwat
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถม 0 9 years 13 สัปดาห์ก่อน
โดย kunthida
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 9 years 15 สัปดาห์ก่อน
โดย NGANMAN
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /พิษณุรักษ์ คำยง 0 9 years 18 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 9 years 18 สัปดาห์ก่อน
โดย sak538
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ พิษณุรักษ์ คำยง 0 9 years 18 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์