เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้เรียงไอคอนการตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand สำหรับนักเรียนชั้นประถ 0 6 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย acat2556
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย/วรรณภา เนาวะเศษ 2 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย pu2553
9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย pu2553
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย 0 12 years 36 สัปดาห์ก่อน
โดย kurong2499
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 9 years 4 สัปดาห์ก่อน
โดย nantharut12
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 0 9 years 4 สัปดาห์ก่อน
โดย suphap12
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 10 years 6 สัปดาห์ก่อน
โดย ya9898
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 6 years 48 สัปดาห์ก่อน
โดย wassanatakabko
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 6 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 6 years 15 สัปดาห์ก่อน
โดย pairinpinit
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 7 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย krookul
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะห 0 5 years 10 สัปดาห์ก่อน
โดย atchara_kraiwan...
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 0 7 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย Renu989
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 0 7 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย Renu989
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 0 10 years 2 สัปดาห์ก่อน
โดย pongsak01
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 7 years 17 สัปดาห์ก่อน
โดย pairatchai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 7 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย pairatchai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 7 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย pairatchai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 7 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย pairatchai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น 0 7 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย wipapornsirimat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 5 years 17 สัปดาห์ก่อน
โดย nuct245
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 6 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย thsanee
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 0 6 years 46 สัปดาห์ก่อน
โดย Khanittha5454
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E หน่วย ร่างกายมนุษย์ 0 5 years 43 สัปดาห์ก่อน
โดย นางกาญจนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 7 years 5 สัปดาห์ก่อน
โดย viviastro
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry Cycle) เรื่อง ชีวิตพืช ชี 0 6 years 11 สัปดาห์ก่อน
โดย py_sa
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์