เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อเรียงไอคอนตอบล่าสุด
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 9 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย mnswiwat
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Memory 0 9 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย mnswiwat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 9 years 20 สัปดาห์ก่อน
โดย chumrat
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 9 years 20 สัปดาห์ก่อน
โดย diyai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ 0 9 years 20 สัปดาห์ก่อน
โดย noy2556thai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 0 9 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 9 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย nantharut12
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคซิปปา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาโลโก 0 9 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย chaveepen
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 0 9 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย suphap12
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 9 years 22 สัปดาห์ก่อน
โดย sununtaKS
ไม่มีข้อมูล
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ 0 9 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย kkweerasak
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 0 9 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย amnoisin
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด อาหารและสารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา 0 9 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย watthakarn
ไม่มีข้อมูล
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 9 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 0 9 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
รายงานการจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชนิดและหน้าท 0 9 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 9 years 24 สัปดาห์ก่อน
โดย korrakod1617
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 0 9 years 24 สัปดาห์ก่อน
โดย diyai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 9 years 24 สัปดาห์ก่อน
โดย diyai
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 0 9 years 24 สัปดาห์ก่อน
โดย friday
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย somajung1
ไม่มีข้อมูล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย knsbt
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย natiwa
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย natiwa
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือสำรอง เรื่อง ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง ป.2 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย nanta179
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์