เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อเรียงไอคอนตอบล่าสุด
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือสำรอง เรื่อง ทักษะกระบวนการทางลูกเสือสำรอง ป.2 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย nanta179
ไม่มีข้อมูล
ผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึ 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย koleeyoh
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ 4-Step 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย thursday_s
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 9 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย thanate75
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 0 9 years 26 สัปดาห์ก่อน
โดย aoynarin
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL-Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 9 years 26 สัปดาห์ก่อน
โดย akeprerunner
ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมืองพระ 0 9 years 26 สัปดาห์ก่อน
โดย longjoypkms44
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระกา 0 9 years 26 สัปดาห์ก่อน
โดย yuthana
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(บทคัดย่อ) โดย บังอร ชาววัง 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย bangon07nm
ไม่มีข้อมูล
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย thursday_s
ไม่มีข้อมูล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย kruniwet
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการ 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย kruniwet
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของชุมชนโรงเรียนวัดสองแพรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดย นางโสภา อัญโย 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย oryaunyo
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณ 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย ausiriwan
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย saosao
ไม่มีข้อมูล
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป 0 9 years 27 สัปดาห์ก่อน
โดย saosao
ไม่มีข้อมูล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย rungtiwa_tha
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย rungtiwa_tha
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย Kalayanee Boopr...
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ STAD ร่วมกับ TGT หน่วยการเรียนรู้ อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย ครูจ๊อด
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาด 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย Virood2556
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ ด้วยแบบฝึก 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย kroosri
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย kroosri
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้เทคนิค KWDL (Know-Want-Do-Learned) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 0 9 years 29 สัปดาห์ก่อน
โดย krunaphaporn
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • Thaniya Sriwichai