เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การวัด การชั่งและการตวง 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงาน : รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริม ของโรงเรียนเทศบาล 1 (พรหมวิหาร) 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย kuntalee
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม อำเภอเมือง จัง 0 26 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย thon
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตาม แนวคิดของ โพลยา เรื่องของไหล สาระการเรียนรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติม 0 26 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย boonthin16
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน 0 26 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย ratree pichaipong
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 26 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย ratree pichaipong
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอัญชรี เวยสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 0 26 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย อัญชรี เวยสาร
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอัญชรี เวยสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 0 26 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย อัญชรี เวยสาร
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี 0 26 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย มณเธียร
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Who am I in ASEAN? รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา 0 26 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย bjeim
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กินดี มีสุข สุขภาพแข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) 0 26 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย pornchainanoi
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 เรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 0 26 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย supapornwa
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะเบื้องต้น เรื่อง กีฬาฟุตบอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 26 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะเบื้องต้น เรื่อง กีฬาฟุตบอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 26 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา ง23202) เรื่อง การใช้ตัวดำ 0 27 สัปดาห์ 7 ชั่วโมงก่อน
โดย kroopavinee1
ไม่มีข้อมูล
บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน 0 27 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย kitsadakorn
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบในรายวิชาทัศนศิลป์ 2 (PIYADA Model) 0 27 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย cupcake19
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 27 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย cupcake19
ไม่มีข้อมูล
ผลการสร้างและการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ตำนานท้องถิ่นและประวัติศาสตร์อยุธยา ธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 27 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย chakapong.p
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ 0 27 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย kkanubisk
ไม่มีข้อมูล
ผลการศึกษาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 27 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย dongsamorn.p
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 27 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ketsuda2524
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่ผลงานครูสุภาพร ชายอีด 0 27 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย knsbt
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 27 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย chettakarn0391
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 286 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • madelainesexton3338
  • susanaswenson179699
  • melisabou71505046612