เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี