เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้เรียงไอคอนการตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงลำดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 0 6 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย porntip2514
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3 1 9 years 41 สัปดาห์ก่อน
โดย จีระภา
9 years 41 สัปดาห์ก่อน
โดย พิมล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน 0 7 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย Kruwara
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary 0 10 years 30 สัปดาห์ก่อน
โดย chanchira_d
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android) บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 0 8 years 5 วันก่อน
โดย ครูโก้
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author 1 7 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย nanat1818
7 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย nanat1818
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่มีฐานความช่วยเหลือทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธ 0 7 years 6 สัปดาห์ก่อน
โดย KruSFakthong
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 8 years 35 สัปดาห์ก่อน
โดย supairat
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีวิถีอีสาน 0 10 years 11 สัปดาห์ก่อน
โดย naimukdahan
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0 6 years 48 สัปดาห์ก่อน
โดย capspeed
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 0 9 years 26 สัปดาห์ก่อน
โดย knsbt
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระกา 0 9 years 20 สัปดาห์ก่อน
โดย yuthana
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 0 6 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมือง โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 6 years 21 ชั่วโมงก่อน
โดย watcharin2016
6 years 21 ชั่วโมงก่อน
โดย watcharin2016
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 0 12 years 15 สัปดาห์ก่อน
โดย tharathorn_s
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 7 years 21 ชั่วโมงก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 6 years 22 สัปดาห์ก่อน
โดย 0878928195
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึก 0 6 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย onree
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านสุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนชั้นประถม 0 8 years 16 สัปดาห์ก่อน
โดย kullanit
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Who am I in ASEAN? รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา 0 5 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย bjeim
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Who am I in ASEAN? รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา 0 7 years 42 สัปดาห์ก่อน
โดย bjeim
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด TRAVELLING IN ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 8 years 1 สัปดาห์ก่อน
โดย maliwan999
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท 0 6 years 15 สัปดาห์ก่อน
โดย นางกาญจนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว 0 6 years 45 สัปดาห์ก่อน
โดย kruphet
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ระบำเทิดองค์ขัตติยะบารมีศรีวชิรปราการ รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ2310 0 6 years 36 สัปดาห์ก่อน
โดย wwwanpen
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์