เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้เรียงไอคอนการตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E 0 9 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย Tarin_1974
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ 0 6 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย Salinee30
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องการใส่ใจกับบทบาททางเพศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ 0 7 years 19 สัปดาห์ก่อน
โดย cyberice
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Parts of Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอั 0 6 years 39 สัปดาห์ก่อน
โดย skawrat
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอน 0 6 years 26 สัปดาห์ก่อน
โดย watcharin-mitree
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 0 6 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย ฮาซีนี ฮายอ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 0 6 years 35 สัปดาห์ก่อน
โดย nida1748
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชุด English around me 0 2 years 38 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตเศษส่วน 0 11 years 6 สัปดาห์ก่อน
โดย nonglekjung
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 5 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย stsamidah
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ด้วยชุดกิจกร 0 9 years 38 สัปดาห์ก่อน
โดย semamuang
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 6 years 37 สัปดาห์ก่อน
โดย khunphai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 0 6 years 23 สัปดาห์ก่อน
โดย ฮาซีนี ฮายอ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน 0 5 years 37 สัปดาห์ก่อน
โดย ratree pichaipong
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนการจัดก 0 5 years 32 สัปดาห์ก่อน
โดย acat2556
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 8 years 33 สัปดาห์ก่อน
โดย tubtimpk
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท 0 5 years 9 สัปดาห์ก่อน
โดย pisan
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 6 years 36 สัปดาห์ก่อน
โดย นางสาวงกช
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ ด้วยแบบฝึก 0 9 years 10 สัปดาห์ก่อน
โดย kroosri
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 11 years 30 สัปดาห์ก่อน
โดย aucharapon
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ 0 6 years 40 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ 0 2 years 1 สัปดาห์ก่อน
โดย yasumin_w
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียง 0 6 years 18 สัปดาห์ก่อน
โดย sawat11
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้น 0 6 years 31 สัปดาห์ก่อน
โดย beauten
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 0 11 years 30 สัปดาห์ก่อน
โดย aucharapon
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์