เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้เรียงไอคอนการตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุด
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) 0 5 years 15 สัปดาห์ก่อน
โดย mitt
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 0 6 years 47 สัปดาห์ก่อน
โดย Theerap Klakheang
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนโมดูลรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้นกับภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 6 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย chaleein
6 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย chaleein
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนายเชาวะลิตร สีแนน 0 10 years 22 สัปดาห์ก่อน
โดย chaoseenan
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี11 (ง33101) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โร 0 5 years 21 สัปดาห์ก่อน
โดย kethyus
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 0 7 years 25 สัปดาห์ก่อน
โดย pichates
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 7 years 10 สัปดาห์ก่อน
โดย tuuy2009
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online-Learning) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 6 years 11 สัปดาห์ก่อน
โดย sopawatt24
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 7 years 38 สัปดาห์ก่อน
โดย aekachairit
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 7 years 38 สัปดาห์ก่อน
โดย aekachairit
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องอวัยวะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห 0 5 years 12 สัปดาห์ก่อน
โดย ชลประทานนาตลิ่งชัน
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 0 6 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย ชลประทานนาตลิ่งชัน
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ยาสามัญประจำบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 0 6 years 30 สัปดาห์ก่อน
โดย ชลประทานนาตลิ่งชัน
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Food สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 8 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย tuuy2009
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พลเมืองดีกับวิถ 0 5 years 13 สัปดาห์ก่อน
โดย kruteep
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง สนุกกับงานเกษตร นักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) 0 9 years 29 สัปดาห์ก่อน
โดย mitt
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD 0 4 years 14 สัปดาห์ก่อน
โดย thadchanan
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 0 8 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย packpaint305
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 0 9 years 3 สัปดาห์ก่อน
โดย diyai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 9 years 7 สัปดาห์ก่อน
โดย diyai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 10 years 16 สัปดาห์ก่อน
โดย Kru.yupa
10 years 16 สัปดาห์ก่อน
โดย wasana.s
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 9 years 28 สัปดาห์ก่อน
โดย junphen
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 0 7 years 50 สัปดาห์ก่อน
โดย บุศราคัม
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ย้อนรอยอดีตสู่กรุงสุโขทัย 0 9 years 48 สัปดาห์ก่อน
โดย bhjthanutporn
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด Easy Grammar For Daily Life วิชาภาษาอังกฤษ4 รหัสวิชา อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีท 0 6 years 45 สัปดาห์ก่อน
โดย krugot
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์