คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3
 • Artroom ศิลปะการวาดรูป นางสาวสุภัค ทิพย์ชลาลัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • Bass นางสาวน้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร นางสาวสมาพร แก้วเขียว และนางสาวโสพิตรา ดาดวง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • กนกโลง ศิลปะเมืองคอน ครูสุกัญญา รัตนสุภา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • กล้องถ่ายรูป นางสาวยุพเรศ วงศ์โชควัฒนา และนางสาวกิติยา แซ่กัง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • กางแขนกางขา ครูธีระพงษ์ ดำเพ็ง โรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพฯ
 • กีตาร์ นางสาวศิริเพ็ญ สุนทรประกิจศรี และนางสาวธนวรรณ กาญจนกรัณย์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ขลุ่ยไทย ครูสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) สมุทรสงคราม
 • ขลุ่ยมหัศจรรย์ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • เครื่องดนตรี นางสาวตรีทิพย์ โรจน์ประเสริฐกุล และะนางสาวธนัชพร ดำรงวิเศษพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • จิตรกรรม ครูจักรกฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ เด็กหญิงจิราภา ปานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ นายกันตพงศ์ พรมแดง โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ซออู้แม่กลอง ครูนิตยา อำไพวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม
 • ดนตรีสากล ครูสุนิสา  รังสิพุฒิกุล โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ
 • ดนตรีสากล นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • ทฤษฎีสี ครูพิมลณัฏฐ์ เวศย์วรุตม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • ทัศนศิลป์ ครูสุทธิพงษ์ ภู่อร่าม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ
 • เทคนิคการเขียนสีน้ำ ครูสันติ นวลสวาย โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพฯ
 • นอนฟังเพลงสบายใจ ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ โรงเรืยนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.
 • นาฏยประดิษฐ์ ครูกู้เกียรติ ภูมิรัตน โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ
 • นาฎศิลป์ไทยเบื้องต้น ครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์ โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
 • นาฏศิลป์ไทย ครูวลัยลักษณ์ รูปสม โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 จังหวัดสระแก้ว
 • นาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปพื้นฐาน ครูศรีสมบูรณ์ รัศมีโชติ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี
 • บุคคลสำคัญของโลก นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ และนางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ประเภทนาฏศิลป์ ครูอรริสา เตชะเทียมจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 • ประวัตินาฏศิลป์ไทย ครูพนมฉัตร ศรีเจริญสุข และ ครูอิศรานุวัฒน์ พานพุฒ โรงเรียนจำนงค์วิทยา กรุงเทพฯ
 • ประวัติศิลปินแห่งชาติ ครูศุภรัตน์ ม่วงทอง โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • เพลงพื้นบ้าน ครูสำเนียง เรียนรัชตะ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 • ระนาดเอก ครูศรชัย ประทุมทอง โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • รู้เฟื่องเรื่องดนตรี ครูประสงค์ สกุลบัวบาง โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
 • ศิลปะสมัยใหม่ยุคบุกเบิก ครูนริศ กินนร โรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพฯ
 • สี กับงานศิลปะ ครูสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
 • เส้นสายลายศิลป์ ครูอนุรักษ์ ศรีสุยงค์ และ ด.ช. อภิชาติ สะโน โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพฯ