Phylum Nematoda

     สัตว์ในไฟลัมนี้เรียกกันทั่วไปว่า หนอนตัวกลม (Round worm) หรือเนมาโทด (Nematode)
ลักษณะที่สำคัญ
     1. มีสมมาตรแบบผ่าซีก (Bilateral symmetry)
     2. มีช่องว่างในลำตัวแบบเทียม (Pseudocoelomate) โดยมีช่องว่างอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นกลางและเนื้อเยื่อชั้นใน
     3. ลำตัวกลม ยาว หัวแหลมท้ายแหลม ไม่มีข้อปล้อง ผิวลำตัวเรียบ มีสารคิวทิเคิลหนาหุ้มตัว
     4. มีระบบกล้ามเนื้อยาวตลอดลำตัว (Longitudinal muscle)

ที่มา : http://www.magicit.net/biology/Picture/nematode1copy_tn.jpg

 

     
"_" ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับพวก Nematoda ถ้าอยากรู้ก็คลิกหน้าถัดไปสิจ้ะ *o*