1. การร่ายรำประกอบเพลง

การฝึกท่าร่ายรำให้เข้าใจในการสื่อสารคำร้อง ด้วนท่าทางการร่ายรำเชิงนาฏศิลป์นั้น จะเห็นความสวยงามตามแบบนาฏศิลป์ ซึ่งทางนาฏศิลป์เรียกว่า การตีบท หรือการใช้บท เช่น เพลงรสธรรม และเพลงปลุกใจ

  เพลงรสธรรม

คำร้อง คุณหญิงชิ้น  ศิลปบรรเลง

ทำนอง ล่องน่านเล็ก โดยหม่อมต่วน  วรวรรณ ณ อยุธยา

            หวานอื่นไม่ชื่นชุ่มฉ่ำ                เหมือนน้ำคำมากด้วยเมตตา
         -         +      -     +                      -      +      -         +

    งามใดไม่เท่ากิริยา                         แช่มช้อยโสภานุ่มนวลชวนชม
-        +     -      +                                  -      +       -        +

            รสอื่นไม่ชื่นชุ่มฉ่ำ                  เหมือนพระธรรมดับทุกข์ตรอมตรม
           -     +     -     +                        -         +        -            +

    เกียรติใดไมน่านิยม                        เท่าชนะอารมณ์ของตนได้นา
-            +    -     +                                -       +        -     +

-  เสียง  ฉิ่ง        จังหวะเบา

เสียง  ฉับ       จังหวะหนัก

  • คิดท่ารำประกอบเพลงอย่างอิสระ โดยใช้ความหมายของท่ารำกับคำร้องให้สอดคล้องกัน

ท่ารำประกอบเพลงรสธรรม  แสดงภาษาท่านาฏศิลป์ประกอบเพลง ดังนี้


ท่าที่ 1   - หวานอื่น
         - รสอื่น
              - เกียรติใด


ท่าที่ 2  -ไม่ชื่นชุ่มฉ่ำ


ท่าที่ 3  - เหมือนน้ำคำ


ท่าที่ 4  - มากด้วยเมตตา

ท่าที่ 5-6   -  งามใด

     ท่าที่7-8   -  ไม่เท่ากิริยา


ท่าที่ 9 - แช่มช้อยโสภา
 


ท่าที่ 10 - นุ่มนวลชวนชม
              - เหมือนพระธรรม


ท่าที่ 11 - ดับทุกข์ตรอมตรม


ท่าที่ 12 - ไม่น่านิยม


ท่าที่ 13 - เท่าชนะอารมณ์
 

ท่าที่ 14 - ของตนได้นา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม