ความเป็นมาของศิลปะและการสร้างสรรค์

     จุดเริ่มต้นของศิลปะ คือ การที่มนุษย์ต้องประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกและเพื่อความเป็นอยู่ที่
ปลอดภัย สำหรับการดำรงชีพและความอยู่รอด ได้แก่ ที่พักอาศัยอย่างง่าย ๆ   อาวุธที่สร้าง ขึ้นอย่างหยาบ ๆ สร้าง
ภาชนะ ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย ๆ  ล้วนเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต  ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่แตกต่าง จากธรรมชาติ 
     ในระยะต่อมา เมื่อมนุษย์ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ    ซึ่งบางเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ เหนือคำอธิบายได้ในยุค
นั้น ด้วยความเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อำนาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จึงได้เกิด พิธีกรรมต่าง ๆ  พัฒนามาเป็นลัทธิ ความเชื่อ จนกลายเป็นศาสนาในปัจจุบัน  ศิลปะจึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย  การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นรากฐานและแรงบันดาล ใจให้มนุษย์ในสมัยต่อ ๆ มา  สร้างงานที่มีลักษณะแปลก แตกต่าง  และพัฒนาให้เกิด ผลงานที่ดีขึ้นต่อไป
 
    การสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นการดำเนินการในลักษณะต่าง ๆเพื่อให้ เกิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคย ปรากฏมาก่อน สิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นที่จะมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดระดับสูง เป็นความ สามารถทางสติปัญญาแบบหนึ่ง  ที่จะคิดได้หลายทิศทาง หลากหลายรูปแบบโดยไม่มีขอบเขตนำไปสู่กระบวนการคิดเพื่อ สร้างสิ่งแปลกใหม่ หรือเพื่อการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นทำให้เกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เป็นตัวของตัวเอง อาจกล่าว ได้ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลก ที่มีความคิดสร้างสรรค์  เนื่องจากตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา มีแต่มนุษย์เท่านั้น
ที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงมีความ
สามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ  และรวมถึงพัฒนาโลกที่เราอยู่  ให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับมนุษย์
มากที่สุด  ในขณะที่สัตว์ชนิดต่าง ๆ   ที่มีวิวัฒนาการมาเช่นเดียวกับเรา  ยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมอย่างไม่มีการ เปลี่ยนแปลง
      งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปัจจุบัน ศิลปจะสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้มีขอบข่ายกว้างขวางมาก  แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม  งานศิลปทุกประเภท จะให้คุณค่าที่ตอบ สนองต่อมนุษย์ ในด้านที่เป็นผลงานการแสดงออกของอารมณ์  ความรู้สึกและความคิด เป็นการสื่อถึงเรื่องราว ที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจ  เป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจทั้งทางด้านจิตใจและความ
สะดวกสบายด้านประโยชน์ใช้สอยของศิลปวัตถุ
Page 1 , 2