คำว่าทัศนศิลป์ใหม่ มิได้หมายความว่าเป็นทัศนศิลป์ในยุคนี้ สมัยนี้หรือปัจจุบัน และไม่ใช่ผลงานที่สร้างเสร็จใหม่ๆ เมื่อวานนี้ ทัศนศิลป์สมัยใหม่ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ให้คำนิยามนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ เริ่มเกิดทัศนศิลป์หลายแนว ความคิด ศิลปินมีอิสระในการสร้างผลงานของตัวเองมากยิ่งขึ้น รูปแบบทางทัศนศิลป์วิวัฒนาการไปตามเหตุการณ์และกระแสของสังคม เราจึงเรียกทัศนศิลป์ที่เริ่มตั้งแต่ศตวรรษนี้ว่า ทัศนศิลป์สมัยใหม่

         พื้นฐานทางทัศนศิลป์มีรากฐานมั่นคงในสมัยฟื้นฟู ได้แพร่หลายออกจากประเทศอิตาลีสู่ประประเทศในยุโรปตะวันตก ทำให้ประเทศต่างๆ มีการเคลื่อนไหวในทัศนศิลป์มากขึ้น มีความคิดแสวงหาแนวทางทัศนศิลป์ใหม่ๆ ประกอบกับยุคนี้มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลดีต่องวงการทัศนศิลป์สมัยใหม่มาก ศิลปินยุคใหม่ได้แยกศาสนาออกจากงานอย่างสิ้นเชิง ความเพ้อฝันในจินตนิยายเป็นเรื่องที่ล้าสมัยความศรัทธาทางวิทยาสาสตร์เริ่มเข้ามาแทนที่เทพเจ้า เป็นเรื่องที่ล้าสมัยความศรัทธาทางวิทยาสาสตร์เริ่มเข้ามาแทนที่เทพเจ้า แนวความคิดในการทำงานย่อมเปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวและรูปแบบเก่าๆ หมดสภาพลง กลับยึดถือเรื่องคุณค่าทางอุดมคติ ค่านิยมทางจริยธรรมและการชดใช้สังคม ศิลปินยุคใหม่เชื่อถือเหตุผลและหลักความเป็นจริง จึงแสดงภาพความเป็นจริงของสังคมในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ โดยสะท้อนความจริงนั้นๆ ให้ปรากฏ เกิดเป็นสุนทรียภาพทางด้านเรื่องราววัสดุและมิติต่างๆ ของเส้น สี รูปร่างรูปทรง หรืออาจเป็นการแสดงออกที่ไม่ใช่ความงามแต่เป็นความน่าขยะแขยง แทนก็ได้ ในการเปลี่ยนแปลงทางทัศนศิลป์ในสมัยนี้ ทำให้ศิลปินยุคใหม่มีแนวความคิด แตกต่างกันเป็นสองพวก โดยที่พวกหนึ่งต้องการประคับประคองแบบอย่างทัศนศิลป์โบราณให้มีคุณค่าคงอยู่ต่อไป อีกพวกหนึ่งต้องการแสวงหาวิธีใหม่ๆ อย่างเสรีภาพ เพื่อให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศิลปินจึงแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความเชื่อของแต่ละลัทธิทัศนศิลป์สมัยใหม่ จึงเป็นการสร้างในแนวความคิดอิสระของศิลปินแต่ละกลุ่มทัศนศิลป์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ทัศนศิลป์ยุคประวัติศาสตร์
สมัยอียิปต์
สมัยเมโสโปเตเมีย
สมัยกรีก
สมัยโรมัน
สมัยโกธิค
สมัยฟื้นฟู
ทัศนศิลป์สมัยใหม่
ลัทธิโอคลาสสิค
โรแมนติค
ลัทธิเรียลิสม์
อิมเพรชชั่นนิสม์
ลัทธิคิวบิสม์
แอบสแตรก
เชอเรียลิสม์