เพลงดอกไม้ของชาติ


เนื้อเพลงดอกไม้ของชาติ

                  
 ขวัญใจดอกไม้ของชาติ        งามวิลาสนวยนาฎร่ายรำ ( ๒ เที่ยว )
๑. เอวองค์อ่อนงาม        ตามแบบนาฎศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาถิ่น        เจริญวัฒนธรรม
๒.งามทุกสิ่งสามารถ       สร้างชาติช่วยชาย
            ดำเนินตามนโยบาย        สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ.
 

 

                                ท่ารำยั่ว
                            อธิบายท่ารำ

   
      มือซ้ายตั้งวงล่างมือขวาจีบส่งหลังเอียงศรีษะด้านเดียวกับวงชายหญิงหัน   หน้าเข้าหากันโดยชายก้าวเท้าขวาออกนอกวงรำก่อน
  คำร้องเเล็กน้อย