เพลงบูชานักรบ
  
เนื้อเพลงบูชานักรบ

            น้องรักรักบูชาพี่          ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ         สมศักดื์ชาตินักรบ
      น้องรักรักบูชาพี่          ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ   เกียรติพี่ขจรจบ
       น้องรักรักบูชาพี่        ที่ขยันที่ขยันกิจการ
                บากบั่นสร้างหลักฐาน     ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
            น้องรักรักบูชาพี่          ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
       เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ        ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ.

  ท่าหญิง "ขัดจางนาง" ท่าชาย "จันทร์ทรงกลด"
            อธิบายท่ารำ

     เที่ยวที่ ๑ท่าหญิง"ขัดจางนาง"ท่าชาย"จันทร์ทรงกลด"
   (หญิง)มือทั้งสองจีบคว่ำ
   (ชาย)
มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลาง 
   (หญิง)พลิกข้อมือเป็นจีบหงายไขว้กันมือขวาทับซ้ายอยู่ระดับ
     วงล่างเอียงล่าง
   (ชาย)พลิกข้อมือเป็นจีบหงายระดับวงกลางงอแขนเล็กน้อย
   (หญิง)สลัดจีบเป็นมือแบหงายปลายนิ้วตก
   (ชาย)
สลัดจีบเป็นมือแบหงายปลายนิ้วตกระดับวงกลาง
   (หญิง)พลิกมือขึ้นตั้งวงล่าง มือยังไขว้กันอยู่เอียงซ้ายเป็นท่า
     "ขัดจางนาง"
   (ชาย)พลิกมือขึ้นตั้งวงกลางเป็นท่า"จันทร์ทรงกลด"
     การก้าวเท้าเท้าขวาก้าวข้างก้าวเท้าซ้ายไขว้ก้าวเท้าขวา
    แล้วจรดจมูกเท้าซ้ายย่อเข่าลงจากนั้นเท้าซ้ายก้าวข้างเท้าขวา
    ก้าวไขว้เท้าขวาจรดจมูกเท้าแล้วย่อเข่าทำเช่นนี้สลับกันตาม
    จังหวะจนจบหนึ่งรอบ

      เที่ยวที่ ๒ ท่าหญิง"ล่อแก้ว"ท่าชาย"ขอแก้ว"
   (หญิง)จังหวะที่๑มือซ้ายเลื่อนขึ้นไปตั้งวงบนมือขวาจีบล่อ
   แก้วคว่ำแล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงายหักข้อมือเข้าลำแขน
   แขนตึงต่ำกว่าไหล่เล็กน้อยการก้าวเท้าเหมือนกันโดยเท้าขวา
   หนักหลังก่อนเริ่มก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา เท้าซ้ายวางหลัง
   (หญิง)จังหวะที่๒ปล่อยจีบล่อแก้วลงเป็นแบมือหงาย
   ปลายนิ้วตกแล้วยกขึ้นตั้งวงบนมือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ำ
   ระดับวงบนแล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงาย
   (ชาย)มือขวาเปลี่ยนไปเป็นตั้งวงบนมือซ้ายแบมือยื่นออก
   ไปรับแก้วของหญิงและดำเนินการรำไปเช่นนี้จนจบเพลง
   การก้าวเท้า เท้าซ้ายหนักหลังก่อนแล้วก้าวเท้าขวา
   ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาวางหลัง