สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ.๒๕๐๙ ข้อที่ ๓๖ ระบุว่า
มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นรูป เฟลอเดรีส์ ประกอบกับหน้าเสืออยู่กลาง ที่ปลายแฉกซ้ายและขวามีดาวประดับข้างละ หนึ่งดวง ตอนล่างมีแถบคำขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”จากแถบคำขวัญลงไปยังส่วนล่างมีรูปเชือกร้อยเป็นปมกำเนิดตราประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ


นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาการลูกเสือขึ้นมาในปี พ.ศ.๒๔๕๔ จนถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะลูกเสือแห่งสยาม ยังไม่มีดวงตราเป็นสัญลักษณ์ของตน ดังเช่นคณะลูกเสือต่าง ๆ ทั่วโลก
ใน พ.ศ.๒๔๗๘ จึงได้มีการจัดทำตราคณะลูกเสือขึ้น และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ตราประจำคณะลูกเสือสยาม สำหรับใช้ในราชการที่เกี่ยวกับการลูกเสือทั่วไป
ตรา มีรูป “ Fleur-de-lis ” (ตามคตินิยม ของสมาคมลูกเสือนานาชาติ) กับรูปหน้าเสือ (ตามพระราชนิยมแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือแห่งสยาม) ประกอบกัน และมีตัวอักษรจารึกภายใต้ชื่อว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”


รูปเฟลอเดรีส์ หรือ “ Fleur-de-lis ”ลักษณะที่เป็นสากลคือ รูปเฟลอเดรีส์ หรือ “ Fleur-de-lis ” เรียกตามศัพท์ฝรั่งเศส เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้บูชาพระ (มีรูปลักษณะคล้ายดอกซ่อนกลิ่น)
การที่สมาคมลูกเสือนานาชาติ นำเอา “ Fleur-de-lis ” มาใช้เป็นตราประจำคณะลูกเสือ ก็เพื่อเตือนใจให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา
- Duty to God รูปดาว ๕ แฉก ๒ ดวง รวมทั้งหมด ๑๐ แฉกอยู่ที่กลีบซ้ายขวาของ “ Fleur-de-lis ” นั้นหมายถึงคุณธรรม ๑๐ ประการของลูกเสือ คล้ายดอกซ่อนกลิ่น)
ดวงดาวทางซ้าย คือ คุณธรรมข้อที่ ๑-๕ ซึ่งลูกเสือพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดี คือ
๑.ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้ (Honorable)
๒.ลูกเสือต้องมีใจจงรักภักดี (Loyal)
๓.ลูกเสือต้องเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป (Friendly)
๔.ลูกเสือต้องมีสัมมาคารวะ (Courteous)
๕.ลูกเสือต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Helpful)

ดวงดาวทางขวา หมายถึงคุณธรรมข้อที่ ๖–๑๐ ซึ่งว่าด้วยกฎข้อบังคับโดยตรง คือ
๖.ลูกเสือต้องมีใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Kind)
๗.ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอน (Obedient)
๘.ลูกเสือต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน แม้ในยามลำบาก หรือเผชิญอันตราย (Cheerful)
๙.ลูกเสือต้องมัธยัสถ์ (Thrifty)
๑๐ใลูกเสือต้องมีกาย วาจา ใจสะอาดบริสุทธิ์ (Clean)

นิยามของลูกเสือจากคณะลูกเสือแห่งชาติ(National Scout Organization of Thailand)


"...ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง ๘-๒๕ ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ
โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัด
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
พ.ศ.๒๕๐๙ ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี ๔ ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร และลูกเสือเหล่าอากาศได้
สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย..."


[หน้าแรก]
[ประวัติศาสตร์ลูกเสือไทย][ประวัติการลูกเสือไทย][ในหลวงกับกิจการลูกเสือไทย][ลูกเสือชาวบ้าน][คำปฏิญาณของลูกเสือ]

[สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ][ประเภทของลูกเสือ][ผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด][แสตมป์ลูกเสือไทย][เพลงลูกเสือ]