วันที่ 31 ธันวาคม 2551
                      
       
เชือก (Rope) หมายถึง เส้นเชือกที่ทำด้วยใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์ นำมาฟั่นกันเป็นเกลียว หรือนำมาถักเป็นเส้นยาวขนาดต่างๆ กัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผูกหีบห่อหรือเพื่อการใช้งานลากจูงผูกโยงไว้กับหลัก
          แต่เชือกในที่นี้หมายถึงเชือกเพื่อการฝึกหัดและใช้งานสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งจะต้องนำติดตัวไป ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
         1. เป็นเชือกปอหรือป่านมนิลา ไม่ควรใช้เชือกไนลอน เพราะเชือกไนลอนลื่น ผูกแล้วปมหลุดง่าย มีความยืดตัว (แต่ถ้าเป็นเชือกไนลอนชนิดไม่เป็นเกลียวจะใช้ฝึกผูกได้ดี)
         2. เป็นเชือก 3 เกลียว พันรวมเป็นเส้นเดียวกัน (ใช้ฝึกแทนเชือกได้ดีกว่าชนิด 4 เกลียว)
         3. ขนาดความยาวประมาณ 3 เมตร ไม่ควรสั้นกว่านี้
         บ่วง (Bight or Loop) เกิดจากการเอาปลายเชือกงอเข้าหาตัวเชือกให้ส่วนของต้นเชือกขด งอ เป็นบ่วงจนปลายเชือกมาแตะหรือทับตัวเชือก เกิดเป็นบ่วง  มี 2 ชนิด
          1. บ่วงปลายเปิด (Bight) หักงอพับปลายเชือกเข้าหาต้นเชือก ปลายอยู่ห่างหรืออยู่ติดตัวเชือกก็ได้
              
          2. บ่วงปลายเปิด(Loop) เกิดจากการทบส่วนปลายเชือกเข้าหาต้นเชือกจนปลายเชือกทับอยู่บนต้นเชือกหรืออยู่ใต้ต้นเชือก มี 2 ชนิด คือ
              2.1 บ่วงปลายเปิดปลายเชือกอยู่ข้างบน (Overhand Loop) เป็นบ่วงที่เอาปลายเชือกทับอยู่บนต้นเชือ