วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 

                          ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรมลูกเสือ  -   เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เรื่อง การผูกเงื่อนและการผูกแน่น
   ภายในเว็บไซต์มีเนื้อหาสาระและรายละเอียดเกี่ยวกับเชื่อก
และเงื่อน  การผูกทแยง  การผุกประกบ  การผูกกากบาท  เงื่อนพิรอด   เงื่อนขัดสมาธิ    เงื่อน
บ่วงสายธนู  เงื่อนประมง  เงื่อนปมตาไก่    เงื่อนผูกซุง    เงื่อนตะกรุดเบ็ด   เงื่อนกระหวัดไม้
และเงื่อนเงื่อนผูกรั้ง
                           เว็บไซต์กิจกรรมลูกเสือ  -   เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   เรื่อง การผูกเงื่อนและ
การผูกแน่น
นี้  นำเสนอในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์(e-learning) ประกอบด้วย เนื้อหา
รูปภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภายในห้องเรียน
เท่านั้น  สามารถเรียนรู้บนสื่อประเภทอื่นๆได้
 
                          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง   ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่    เรื่อง การผูกเงื่อนและการผูกแน่น แก่ผู้สนใจ และ
ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท้ายสุดต้องขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการ        ที่ได้จัด
กิจกรรม/โครงการนี้และสร้างเวทีให้พวกเราได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ    และพัฒนา
ผลงานที่เป็นประโยชน์นี้ขึ้น ขอพระคุณค่ะ
 


Dream_Prakeaw : Team
นายสมบัติ  ก่อแก้ว
ครูมนัด  เทศทอง
และคณะครู

โรงเรียนพระแก้ววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต3