กริยาบางตัวมีกรรม ได้ 2 ตัว คือ กรรมตรง (Direct object)  และกรรมรอง (Indirect object)

        กรรมตรง (direct object) จะตอบคำถาม WHAT ? กรรมตรงมักจะเป็นสิ่งของซึ่งจะเป็นคำนามคำเดียว หรือกลุ่มคำ (phrase or clause) ก็ได้

She often causes is trouble. (a word)

        กรรมรอง (Indirect object) จะตอบคำถาม TO WHOM ? หรือ FOR WHOM ? โดยทั่วไปกรรมรองมักจะเป็นคน

รูปแบบ (Pattern) ของประโยคที่มี กรรม 2 ตัว

Pattern 1

S
Verb

Person

(Indirect object)

Thing

(direct object)

I
gave

my friend

him

a car.

Pattern 2 (จะต้องมี preposition “to” หรือ “for” หน้า Indirect object เสมอ)

S
Verb

Thing

(direct object)

Person

(to indirect object)

I
gave

a car

it

to my friend.

to him.

1. ห้ามใช้ Pattern 1 ถ้ากรรมตรงเป็น pronoun เช่น

จะไม่พูดว่า :

I gave my friend it       (X)

I gave him it                (X)

ในกรณีที่กรรมตรง (Thing) เป็น pronoun ให้ใช้ Pattern 2 แทน

I gave it to him.

I gave it to my friend.

2. โดยทั่วไปนิยมใช้ Pattern 1 คือนำกรรมรองไว้หลังกริยา คือ ไว้หน้ากรรมตรง

She is teaching him English.

วางกรรมรองไว้หลังกรรมตรง (ตาม Pattern 2 ) ในกรณีต่อไปนี้

1. กรรมรองมีข้อความขยายยาวมาก

The host offered drinks to all the guests in the room.

2. เพื่อต้องการเน้น (Emphatic)

Send the book to Andy, or anyone else you like.