ฉลากยา                ฉลากยานับว่ามีความสำคัญทางด้านกฎหมาย นอกเหนือไปจากด้านวิชาการดังต่อไปนี้
       
       1. เพื่อตรวจสอบเรื่องยาเถื่อน โดยดูจากทะเบียนตำรับ


       2. เพื่อจำแนกประเภทของยา

       3. เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น วันที่ยาสิ้นอายุ วันที่ผลิต

           กฎหมายกำหนดข้อความที่ต้องระบุในฉลากยา ข้อความเหล่านี้ต้องอ่านได้ชัดเจนและเอกสารกำกับยาถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ
     
    ต้องมีคำแปลภาษาไทยด้วย โดยมีเงื่อนไขของพื้นที่ฉลากยาดังต่อไปน
ี้

            เนื้อหาของฉลากยา

        ชื่อยา
       
        เลขที่หรือรหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

        ปริมาณของยาที่บรรจ

        เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์ยา

        ชื่อผู้ผลิตยา และจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา

        วันเดือนปีที่ผลิตยา

        ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยา ซึ่งจะต้องตรงตามที่ขึ้นทะเบียน

         คำว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใช้ภายนอก” หรือ “ยาใช้เฉพาะที่”แล้วแต่กรณีด้วยอักษรสีแดง

       

 

                                             

แหล่งที่มา : http://www.pharmanet.co.th                                                                                        กลับหน้าหลัก