ความหมายของพัฒนาการ

พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของมนุษย์อย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้น ตอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เรามีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรามีอยู่ ทั้งทางด้านร่าง กาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ลักษณะสำคัญของการพัฒนาการ

  1. มีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ไม่เหมือนกัน เช่น รูปแบบการเจริญเติบโตของสัตว์กับของมนุษย์ แตกต่างกัน
  2. พัฒนาการจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อน ส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง เช่น เด็กทารกจะเคลื่อนไหว ทั้งส่วนแขน และนิ้ว
  3. มีการพัฒนาต่อเนื่อง ไม่มีการหยุด และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาขั้นต่อไป
  4. อัตราการพัมนาของแต่ละคนแตกต่างกันและความสามารถของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วย
  5. อัตราการพัฒนาของส่วนต่างๆ ของร่างกายแตกต่างกัน ส่วนต่างๆ ของร่างกายเรา เช่น แขน ขา เท้า และจมูกของเรา อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันได้
  6. พัฒนาการในด้านต่างๆ จะส่วนเกี่ยวข้องกัน นั่นคือ ถ้าเรามีร่างก่ายแข็งแรง เจริญเติบโต สมบูรณ์ไม่ป่วย เราก็จะมีสุขภาพดี ทำให้มีอารมณ์และสังคมดี เป็นต้น