การเจริญเติบโตของมนุษย์

การเจริญเติบโตของมนุษย์ในระยะเอ็มบริโอ

การเจริญเติบโตของมนุษย์ เริ่มจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิเป็นไซโกตที่บริเวณท่อนำไข่ส่วนต้น จาก นั้นจะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนในระยะคลีเวจพร้อมกับเคลื่อนที่ตามท่อนำไข่ ฝังตัวในผนังมดลูก เมื่อ อายุได้ประมาณ 7 วัน ซึ่งอยู่ในระยะบลาสทูลา จากนั้นเอ็มบริโอ จะเข้าสู่ระยะที่แกสทรูลาเกิดเนื้อ เยื่อ 3 ชั้นเมื่ออายุได้ 2 สัปดาห์ เอ็มบริโอจะมีความยาว 1.5 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 3 จะปรากฏร่องรอย ของระบบและอวัยวะขึ้น ซึ่งเข้าสู่ระยะออร์แกนโนจีเนซิส จะมีการสร้างอวัยวะจนครบภายในเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุด ของเอ็มบริโอ และหลังจากระยะนี้แล้วจะเรียกว่า ฟีตัส

การเจริญเติบโตของมนุษย์ระยะฟีตัส

เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญเห็นได้ชัดเจนสามารถแยกเพศได้ ช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเจริญของกระดูก มีผมและขน ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมาก หลัง
จากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ครั้งสุดท้ายก็ถึงระยะครบ กำหนดคลอดออกมา โดยส่วนใหญ่ส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาที ทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง