เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย

เมื่อคนเราเจริญเติบโต จะมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เติบโตตามมาด้วย คนเราต้องรู้จัก รักษาสมดุลของร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ผลของการเจริญเติบโตที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเจริญเติบ โตทางด้านร่างกายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง เราควรรู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเปรียบเทียบน้ำหนัก เกณฑ์มาตรฐานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบส่วนสูงมาตรฐานของเด็กและเยาวชนไทยใน พ.ศ.2534 ซึ่งกรมอนามัย คาดหวังไว้

อายุ
(ปี)

ชาย
(ส่วนสูงไม่น้อยกว่า)
เซนติเมตร

หญิง
(ส่วนสูงไม่น้อยกว่า)
เซนติเมตร

5 109.0 108.3
6 114.6 114.0
7 119.6 119.3
8 124.6 124.6
9 129.4 129.6
10 134.2 135.5
11 139.2 142.6
12 145.8 149.6
13 153.8 153.5
14 160.5 155.8
15 164.8 157.3
16 167.7 157.5
17 168.8 157.6
18 169.4 157.6
19 169.5 157.6
20 169.6 157.7

แหล่งที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534