การทำงานของหัวใจ

การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ

หัวใจเต้น 1 ครั้ง จะประกอบด้วยการบีบตัวและการคลายตัว ของหัวใจทั้งบนและล่าง ซึ่งโดยปกติเราจะแบ่งจังหวะการ เต้นของหัวใจเป็น 2 จังหวะ โดยยึดตามหัวใจห้องล่างเป็น หลัก คือ จังหวะการบีบตัวเรา เรียกว่า Systole จะเป็นจังหวะ ที่ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด และลิ้นหัวใจไมตรัลปิด และหัวใจห้อง ล่างขวา-ซ้ายบีบตัว เพื่อนำเลือดผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารี่ และลิ้นหัวใจเอออร์ติคซึ่งเปิดออก ไปสู่เส้นเลือดแดงพัลโม นารี่และเส้นเลือดแดงเอออร์ตา ตามลำดับ จังหวะการคลาย ตัว เราเรียกว่า Diastole จะเป็นจังหวะที่ลิ้นหัวใจพัลโมนารี่ และลิ้นหัวใจเอออร์ติคปิด ส่วนลิ้นหัวใจไตรคัสปิด และลิ้น หัวใจไมตรัล จะเปิดออกทำให้เลือดที่อยู่ในหัวใจห้องบนไหล ลงสู่หัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่หัวใจห้องล่างทั้ง ขวาและซ้ายคลายตัว เพื่อรับเลือดนั่นเอง

ในช่วงจังหวะปลายของระยะนี้ หัวใจห้องบนทั้งขวาและซ้ายจะบีบเค้นเอาเลือดส่วนที่เหลือให้ ออกจาก
หัวใจห้องบนลงสู่หัวใจห้องล่าง จากนั้นจะเริ่มเข้ารอบใหม่ของการเต้นของหัวใจคือ Systole คือลิ้นหัวใจ
ไตรคัสปิด และลิ้นหัวใจไมตรัลจะปิดอีกครั้ง เพื่อเตรียมให้หัวใจห้องล่างบีบเลือดส่งออกไป โดยหัวใจ ห้องล่างขวาบีบเลือดไปที่เส้นเลือดแดงพัลโมนารี่ (ซึ่งที่จริงแล้วมีแต่เลือดดำ) เพื่อไปฟอกเลือดที่ปอด
และหัวใจห้องล่างซ้าย บีบเลือดไปที่เส้นเลือดแดงเอออร์ตา เพื่อนำเลือดแดงไปเลึ้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่าง กาย