การวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันกรีฑาประเภททีม ซึ่งต้องประกอบด้วยนักกีฬาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปลงทำหน้าที่วิ่งในแต่ละช่วงของระยะทางตามที่ตนได้
   รับมอบหมายหรือทำการตกลงไว้ภายในทีมตามปกติการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัดในระดับนานาชาติที่เป็นทางการจะประกอบด้วยการวิ่งผลัดประเภท
   4x100 เมตร  ชายหญิง และ 4X400 เมตร ชายหญิง ส่วนระยะทางในการแข่งขันและจำนวนผู้ร่วมแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมตามสภาพ
   เพื่อเพิ่มความสนุกสนานอีกทั้งยังอาจเป็นการฝึกทักษะเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการวิ่งผลัดระดับมาตราฐานต่อไปได้ด้วย
     
                
     การวิ่งผลัด และการตั้งต้นวิ่งผลัด
    การวิ่งผลัด
    เป็นการวิ่งตามระยะทางที่กำหนดโดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุด ๆ ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปโดยมีคทาเป็นอุปกรณ์ในการรับส่งช่วงการวิ่งจนกว่าจะหมดระยะทางที่
   กำหนดมีการแบ่งการวิ่งผลัดออกเป็นหลายรายการ คือ
      1. วิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน โดยผู้แข่งขันแต่ละชุดต้องวิ่งแข่งขันในระยะทางที่เท่ากัน มี
      1.1 วิ่งผลัด 5x80 เมตร ผู้แข่งขัน 5 คน วิ่งคนละ 80 เมตร
      1.2 วิ่งผลัด 8x50 เมตร ผู้แข่งขัน 8 คน วิ่งคนละ 50 เมตร
      1.3 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 100 เมตร
      1.4 วิ่งผลัด 4 x200 เมตร ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 200 เมตร
      1.5 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 400 เมตร
      2. วิ่งผลัดต่างระยะ ผู้แข่งขันแต่ละคนอาจจะวิ่งในระยะทางที่ไม่เท่ากันแต่รวมระยะทางของแต่ละชุดแล้วต้องเท่ากันมี
      2.1 วิ่งผลัด 80x70x50x50x70x80 เมตร ผู้เข้าแข่งขัน 6 คน แบ่งการวิ่งเป็นวิ่ง 80 เมตร 2 คน วิ่ง 70 เมตร 2 คน
      2.2 วิ่งผลัด 80x120x120x80 เมตร ผู้เข้าแข่งขัน 4 คน แบ่งการวิ่งเป็น วิ่ง 80 เมตร 2 คน วิ่ง 120 เมตร 2 คน

    การถือคฑาตั้งต้นวิ่ง
     การถือคฑาออกวิ่งนั้น มักจะยึดหลักให้ถือคทาด้วยมือซ้ายเสมอและให้เท้าขวาอยู่ข้างหลังเพราะจะได้ส่งให้กับผู้รับซึ่งรับด้วยมือขวาสะดวกและการ   
   แกว่งแขนออกวิ่ง แขนซ้ายที่เหวี่ยงไปข้างหลังจะได้สะดวก คทาจะได้ไม่หลุดมือ แต่หากว่าคนรับถนัดใช้มือซ้ายในการรับ ก็อาจถือคทาด้วยมือขวาได้
     วิธีที่ 1 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หนีบคฑาบริเวณส่วนกลางใช้ปลายนิ้วทั้ง 5 ยันพื้นไว้
     วิธีที่ 2 ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย จับกำรอบคฑาทางส่วนหลัง ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และข้อนิ้วที่สองของนิ้วอื่นยันพื้น
     วิธีที่ 3 ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวกำรอบคฑา ใช้ปลายนิ้วอื่นยันพื้น
     วิธีที่ 4 ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางกำรอบคฑา ใช้ปลายนิ้วที่เหลือยันพื้น
     วิธีที่ 5 ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกำรอบคฑาใช้นิ้วที่เหลืออีก 4 นิ้วยันพื้น
     ในการถือคฑาทั้ง 5 วิธีนี้ให้หัวคฑาชี้ตรงไปข้างหน้าตามทางวิ่งและไม่ให้หัวคฑาแตะพื้นบนเส้นเริ่มหรือแตะพื้นเลยเส้นเริ่มออกไปเพราะถือว่าเป็นการ
   ผิดระเบียบของการเริ่มต้น และใช้ท่าทางการออกสตาร์ทเช่นเดียวกันกับการวิ่งระยะสั้น

                         การรับ-ส่งคทา
                         
   การรับส่งคทา แบ่งออกตามลักษณะมือผู้รับและลักษณะการส่ง คือ
   1. ผู้รับเหยียดแขนไปข้างหลัง หงายฝ่ามือ แยกนิ้วหัวแม่มือออกจากนิ้วอื่น ฝ่ามืออยู่ต่ำกว่าระดับไหล่ ผู้ส่งคทา ฟาดคทาลงบนฝ่ามือของผู้รับ
   2. ผู้รับเหยียดแขนไปข้างหลังเฉียงออกทางด้านนอกหงายฝ่ามือขึ้นนิ้วหัวแม่มือแยกออกจากนิ้วอื่นฝ่ามืออยู่สูงกว่าระดับสะโพกประมาณ 4- 5 นิ้ว ผู้ส่ง
       ฟาดคทาลงบนฝ่ามือผู้รับ
   3. ผู้รับเหยียดแขนไปข้างหลังให้มืออยู่ในระดับสะโพกหันฝ่ามือไปข้างหลังนิ้วมือชี้ลงพื้นกางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออกจากกันผู้ส่งตีคทาขึ้นให้เข้าฝ่ามือ
       ผู้รับระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ
   4. ผู้รับยืนงอแขนให้นิ้วหัวแม่มือจดสะเอว กางข้อศอกออก นิ้วหัวแม่มือแยกออกจากนิ้วอื่น ๆ ผู้ส่งเหยียดแขนและตีคทาขึ้นให้เข้าฝ่ามือผู้รับ

    ข้อควรปฏิบัติ
   1. ผู้ส่งต้องพยายามเร่งฝีเท้าให้ทันผู้รับคทาอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้รับ-ส่ง ให้ทันภายในเขตรับ-ส่ง
   2. ต้องเหยียดแขนออกไปให้ได้จังหวะไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เพราะจะทำให้ฝีเท้าลดลงในการวิ่งผลัดระยะสั้น ระยะรับส่งคทาควรอยู่ในระหว่าง 15-18 เมตร 
       หลังจากเส้นเริ่มของเขตรับส่ง  ส่วนวิ่งผลัดระยะไกลประมาณ 5- 12 เมตร หลังเส้นเริ่ม
   3. ฟาดคทาลงบนมือผู้รับด้วยความแรงพอสมควร ไม่ปล่อยคทาจนกว่าผู้รับจะรับได้มั่นคงและมีแรงดึงจากมือ
   4. ผู้ส่งต้องอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง จนกว่านักกีฬาทีมอื่น ๆได้ออกวิ่งเลยไปหมดแล้วจึงจะออกจากลู่วิ่งได้
   5. เมื่อวิ่งถึงผู้รับแล้วจะต้องไม่ลดฝีเท้าลง ให้วิ่งชะลอไปกับผู้รับ จนกระทั่งถึงจุดรับส่งซึ่งได้กำหนดไว้จึงส่งคทาออกไป
   6. วิธีถือคทาเพื่อส่งให้ผู้รับแบบสากลนิยม ที่ได้ผลดีมากที่สุดเริ่มด้วย ผู้ตั้งต้นออกวิ่งด้วยการถือคทาด้วยมือขวาวิ่งไปส่งให้ผู้รับคนที่ 2 ซึ่งยืนชิดขอบขวา
       ของช่องวิ่งและรับคทาด้วยมือซ้าย วิ่งไปส่งให้คนที่ 3 ซึ่งยืนชิดขอบซ้ายของช่องทางวิ่งและรับคทาด้วยมือขวา วิ่งไปส่งให้คนสุดท้าย ซึ่งจะยืนชิดขอบ
       ขวาช่องวิ่งและรับคทาด้วยมือซ้ายวิ่งไปตลอดระยะทาง ทั้งนี้ ผู้รับไม่ต้องเปลี่ยนมือ เมื่อรับคทาแล้ว ทำให้ไม่เสียความเร็วในการวิ่ง

       เขตรับ-ส่งคทา
      ตามกติกาการแข่งขันวิ่งผลัดระยะสั้น จะมีการกำหนดการส่งและการรับคทาไว้ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องทำการเปลี่ยนคทามือต่อมือได้ภายในเขต 20 เมตรเท่า
   นั้น กล่าวคือ เขตนี้นับจากระยะทางเต็มขึ้นไปข้างหน้า 10 เมตร และถอยหลังลงไป 10 เมตร แต่อนุญาตให้ผู้รับถอยหลังลงไปต่ำกว่าเขตรับส่งจริงได้อีก 10  
   เมตร แต่ระยะนี้ผู้รับจะรับคทาไม่ได้ ใช้เพื่อให้ผู้รับวิ่งเพื่อให้เกิดความเร็วสัมพันธ์กับผู้ส่งเท่านั้น

       การกำหนดที่หมาย

     การกำหนดที่หมายและการใช้สัญญาณระหว่างผู้ส่งและผู้รับคทาจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีคือ เมื่อผู้ส่งวิ่งมาถึงที่หมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
   ผู้รับก็จะออกวิ่งเองการกำหนดที่หมายนั้นขึ้นอยู่กับฝีเท้าของผู้ส่งและผู้รับถ้าผู้ส่งวิ่งเร็วกว่าผู้รับก็ต้องกำหนดที่หมายให้ไกลจากเดิม ถ้าผู้ส่งวิ่งช้ากว่าผู้รับ    
   ก็ต้องเลื่อนจุดกำหนดให้มาใกล้กว่าเดิมจนกระทั่งสามารถรับ-ส่งกันด้วยความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี