กระโดดไกล คือ การสปริงเท้าจากพื้นไปในอากาศผู้ที่สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ดีควรมีสมบัติดังนี้
   - มีพื้นฐานการวิ่งที่เร็ว
   - ต้องมีการสปริงที่ข้อเท้าดีสมบูรณ์และแข็งแรง
   - น้ำหนักของร่างกายน้อย
   - มีการประสานกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดี     
       ทักษะการวิ่งกระโดดไกล
      1. การวิ่งก่อนกระโดด การวิ่งต้องค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

        

               ช่วงที่ 1 ระยะทางประมาณ 4 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ 1/2 ของความเร็วสูงสุด
               ช่วงที่ 2 ระยะทางประมาณ 6 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ 3/4 ของความเร็วสูงสุด
               ช่วงที่ 3 ระยะทางประมาณ 10 เมตรจนถึงกระดานเริ่มกระโดดใช้ความเร็วประมาณ 95-100 % ของความเร็วสูงสุด
      2. กำหนดที่หมายหาระยะก้าวไว้ประมาณ 3 แห่ง คือ จุดแรกอยู่ที่จุดเริ่มต้น จุดที่สองอยู่ที่กึ่งกลางทางวิ่งจุดที่สาม อยู่ที่กระดานเริ่มกระโดด
      3. การกระโดด เมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุด ก้าวสุดท้ายที่เหยียบกระดานให้ถีบส่งตัว สปริงขาไปข้างหน้า น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปอยู่เหนือเท้า กระโดด
    แขนเหวี่ยงสลับกับขา เหยียดเข่า
      4. การลอยตัวในอากาศ
      4.1 การกระโดดแบบงอเข่าเมื่อกระโดดขึ้นไปแล้วเข่าจะงอก้มตัวไปข้างหน้าเหมือนท่านั่งแขนเหวี่ยงขึ้นไปยกเข่าสูงพยายามประวิงเวลาให้ลอยตัวอยู่ให้
   นานที่สุด และลงสู่พื้นในท่าเหยียดเท้าทั้งสองออก แขนเหวี่ยงไปข้างหลังแล้วเหวี่ยงไปข้างหน้าเป็นวงกลมให้ส้นเท้าแตะพื้นทรายก่อน
      4.2 การกระโดดแบบก้าวขาในอากาศเมื่อกระโดดออกไปแล้วเท้าเหวี่ยงขึ้นไปเพื่อยกลำตัวให้สูงขึ้นและเอนไปข้างหลังเล็กน้อยแขนเหวี่ยงสลับกันเท้าก็ 
   เคลื่อนสลับกันไปข้างหน้า แขนทั้งสองอยู่เหนือศีรษะ ก้มตัวไปข้างหน้า พยายามลอยตัวให้นานและเหยียดเท้าไปข้างหน้าเหวี่ยงแขนไปข้างหลังก่อนที่เท้า
   จะแตะพื้น จึงจะเหวี่ยงแขนกลับไปข้างหน้า