มีหลักเกณฑ์ในการแข่งขันตามกติกา ดังนี้

   1. การแข่งขันประเภทกระโดด - กระโดดสูง , เขย่งก้าวกระโดด , กระโดดสูง , กระโดดค้ำถ่อ
   2. การแข่งขันประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง - ทุ่มน้ำหนัก , ขว้างจัก , ขว้างฆ้อน , พุ่งแหลน

     กติกาการแข่งขันกระโดดไกล
   
การแข่งขัน นักกีฬากระโดดในขั้นที่ดีที่สุดของแต่ละคน จะถือเป็นสถิติ รวมทั้งตัดสินเสมอกันของอันดับที่ 1 ด้วย นักกีฬากระโดดลงในบ่อทราย
   แล้วต้องออกไปข้างหน้าหรือด้านข้างเท่านั้น

     กติกาการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด
   
ประกอบด้วยเขย่ง การก้าว และการกระโดด การเขย่งจะต้องใช้เท้าเดียวกับที่เหยียบกระดานลงสู่พื้น

     กติกาการกระโดดสูง
   
จะต้องกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว สามารถกระโดดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง จะหมดสิทธิ์ในการแข่งขันความสูงต่อไปนักกีฬาที่ชนะเลิศสามารถเลือกความ
   สูงได้ตามต้องการ

     กติกาการแข่งกระโดดค้ำถ่อ
   
หากกระโดดไม่ผ่าน 3 ครั้งถือว่าหมดสิทธิ์ ห้ามใช้ผ้ายางพันมือหรือนิ้วมือ ยกเว้นบาดเจ็บการแข่งขันในขั้นที่ดีที่สุดถือว่าเป็นสถิติ
   
     กติกาการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก
   
นักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่า 8 คน การแข่งขันคนละ 3 ครั้ง ผู้ทำสถิติดีที่สุด ทำการแข่งขันรอบสุดท้าย ถ้าไม่เกิน 8 คนคนละ 6 ครั้งทำการฝึกซ้อม
   ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต้องทุ่มภายในบริเวณวงกลมลูกน้ำหนักต้องทุ่มออกไปจากไหล่ด้วยมือออกไปการฟาล์วเมื่อเข้าไปในวงกลมเพื่อข้างเดียวโดยลูก
   น้ำหนักต้องสัมผัสหรืออยู่ชิดคางและมือต้องไม่ลดต่ำกว่าไหล่เลยไปด้านหลังขณะจะทุ่มลูกน้ำหนักทำการทุ่มแล้วสัมผัสภายนอกวงกลมทำการทุ่ม
   แล้วสัมผัสภายนอกวงกลม หรือขอบบนของไม้ขวางหรือขอบบนไม้ขวางหรือขอบบนของวงกลมจะต้องวางอุปกรณ์ไว้ด้านนอกหรือภายในวงกลม
   แล้วเดินออกด้านหลังห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้วมือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ยกเว้นบาดเจ็บห้ามสวมถุงมือและสามารถใช้สารทามือได้สามารถคาด
   สายเข็มขัดหนังหรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นว่าเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกระดูก ได้ห้ามฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรองเท้า
   ลูกน้ำหนักต้องอยู่ภายในเส้นรัศมี และต้องไม่ออกจากวงกลมจนกว่าลูกทุ่มน้ำหนักจะตกถึงพื้น

     กติกาการขว้างจักร
   
จักรจะต้องตกภายในเส้นรัศมีห้ามออกนอกวงกลมจนกว่าจักรจะตกถึงพื้นครั้งแรกสมบูรณ์แล้วต้องไม่ฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรอง
   เท้าห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกันยกเว้นบาดเจ็บสามารถคาดสายเข็มขัดหนัง หรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นว่าเหมาะสมเพื่อป้อง
   กันการบาดเจ็บของกระดูกได้จักรที่ขว้างออกไปแล้วห้ามขว้างกลับมาให้ถือกลับมาที่วงกลมห้ามออกนอกวงกลมจนกว่าจักรถึงเส้น
   
     กติกาการขว้างฆ้อน
   ฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2 ครั้งการขว้างเริ่มจากในวงกลมเมื่อเหวี่ยงสัมผัสพื้นดิน หรือขอบของวงกลมจะไม่ถือว่าฟาล์ว แต่ถ้าหลังจากสัมผัสพื้นดินหรือ
   ขอบเหล็กแล้วเขาหยุดการหมุนจะถือว่าฟาล์วเมื่อเข้าไปในวงกลม ห้ามสัมผัสพื้นดินนอกหรือขอบวงกลมจะถือว่าฟาล์ว ถ้าเกิดหลุดหรือขาดกลาง
   อากาศไม่ถือว่าฟาล์วและถ้าเสียหลักจนเกิดการฟาล์วการประลองครั้งนั้นไม่นับเช่นกันตัวฆ้อนต้องตกภายในรัศมีห้ามออกนอกวงกลมจนกว่าฆ้อน
   จะตกถึงพื้นอุปกรณ์ที่ขว้างไปแล้วห้ามขว้างกลับให้ถือกลับมา

     กติการพุ่งแหลน
   
ต้องจับตรงที่จับ การพุ่งจะต้องพุ่งออกไปเหนือไหล่หรือเหนือแขนท่อนบนห้ามใช้วิธีเหวี่ยงหรือขว้าง หรือมุ่งด้วยท่าพลิกแพลงอื่นๆการที่หัวแหลน
   ที่เป็นโลหะไม่ได้ถูกพื้นก่อนส่วนอื่น ๆของแหลนถือว่าการแข่งขันไม่มีผลถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือแขนขา ถูกไม้โค้งหรือเส้นที่ลาก
   ต่อจากปลายของส่วนโค้งถือว่าการแข่งขันไม่ได้ผลหากแหลนหักในระหว่างพุ่งให้ทำการแข่งขันใหม่แหลนพุ่งแล้วห้ามพุ่งกลับ
   
     กติกาการแข่งขันเดิน
   
ลักษณะการเดินที่ถูกต้อง ก่อนยกเท้าหลังจากพื้นเท้าหน้านำ ต้องสัมผัสพื้นก่อนด้วยส้นเท้าเมื่อเท้าหน้านำ สัมผัสพื้นแล้วต้องตึงชั่วขณะจนกว่า
   จะอยู่แนวตั้งฉากกับลำตัว