สนามกรีฑา 400 เมตร คือ สนามที่มีทางวิ่งเป็นวงรอบประกอบด้วยทางวิ่งที่เป็นทางตรง และทางโค้ง   ถ้าวิ่งชิดขอบในสุดโดยห่างจาก
   ขอบใน 30 เซนติเมตร ( ขอบในทำด้วยคอนกรีตหรือโลหะ) หรือ 20 เซนติเมตร (ขอบในทำด้วยปูนขาวหรือทาด้วยสี)   เมื่อวิ่งครบ 1 รอบ
   จะได้ระยะทาง 400 เมตร พอดี
             สิ่งควรทราบ
      ลู่วิ่ง             คือ ทางวิ่งทั้งหมด
      ช่องวิ่ง         คือ อาณาเขตที่แบ่งย่อยจากลู่วิ่ง เป็นช่องวิ่งที่ 1 ช่องวิ่งท ี่ 2.... ช่องวิ่งที่ 8 มีความกว้างช่องวิ่งละ 1.22 เมตร
   การวัดความกว้างวัดจากขอบนอกถึงขอบในเส้นของช่องวิ่งกว้าง 5 เซนติเมตร
      รัศมีทางวิ่ง    คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงทางวิ่งของช่องวิ่งนั้นๆ
      รัศมีขอบใน   คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบในของช่องวิ่งนั้นๆ

 ภาพที่
1 : รัศมีทางวิ่ง รัศมีขอบใน

R1 = รัศมีขอบในช่องวิ่งที่ 1 ( ขอบในทำด้วยคอนกรีต หรือโลหะ)
R2 = รัศมีขอบในช่องวิ่งที่ 2
R3 = รัศมีทางวิ่งของช่องวิ่งที่ 1 ห่างขอบใน 30 เซนติเมตร
R4 = รัศมีทางวิ่งของช่องวิ่งที่ 2 ห่างขอบใน 20 เซนติเมตร