เพศศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
      และมี พฤติกรรมทางเพศอย่างถูกต้อง


               ทางเพศที่ถูกต้องเรื่องเพศมีบทบาทสำคัญมาพร้อมประวัติการเกิดของมนุษยชาติตลอดระยะเวลาที่โลกได้วัฒนาการมาตาม     ลำดับนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเรื่องเพศเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก มีการพัฒนาทางจิตใจ สังคม ตลอดจนการมีวุฒิภาวะ ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าวจะนำปัญหาบางอย่างมาสู่เด็ก สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวัยนี้คือ การที่ตนมีความรู้สึกทางเพศสูง  การปรับตัวทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนวัยรุ่นวิตกกังวล