วัยรุ่นในช่วงต่างๆ

   

                                               วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้
           • วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็ก ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่
           • วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ  ที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง
           • วันนี้จึงครอบคลุมอายุโดยประมาณ คือ เด็กหญิง ระหว่างอายุ 10 – 20 ปี  และเด็กชายระหว่างอายุ 12 – 22 ปี เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าว
       ค่อนข้างยาว ทางการแพทย์และจิตวิทยาพัฒนาการจึงแบ่งช่วงดังกล่าว ออกเป็น 2 – 3 ระยะ  (แล้วแต่หลักเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ) เนื่องจาก
       ระยะต้นกับระยะปลายของวัย เด็กจะมีการเจริญเติบโต ทั้งกายและจิตใจ อารมณ์  แตกต่างกันมาก ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

                            
          วัยรุ่นตอนต้น
            เด็กผู้หญิงอยู่ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วงอายุ 12 –16 ปี ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือ
           • มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่น เด็กหญิงจะมีเต้านมใหญ่ขึ้นมีประจำเดือนมีการสร้างฮอร์โมนอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน          มีขนตามรักแร้และอวัยวะเพศภายนอกมีรูปร่างสูงใหญ่
          • ค่อนข้างหลงตัวเอง (Narcissistic phase)
          • มีความเพ้อฝัน (Magical Thinking)
          • มีความเป็นอิสระ (Emancipation) แต่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ ยังสนใจเพศเดียวกัน

                 
                                           
 

            วัยตอนกลาง

               เด็กผู้หญิงอยู่ในช่วง 14 –18 ปี เด็กผู้ชายในช่วงอายุ 16 – 20 ปี ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ
            • เป็นระยะที่ดื้อรั้น โมโหง่าย มักจะมีความขัดแย้งกับพ่อแม่สูง
            • เพื่อมีอิทธิพลสูง
            • เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
            • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มสมบูรณ์เต็มที่
            • เป็นระยะที่เริ่มทดลองเกี่ยวกับเพศ ซึ่งถ้าขาดความรู้และการป้องกันจะก่อให้เเกิดปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา
        หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์
           • ยังคงมีความคิดเพ้อฝัน
        วัยรุ่นระยะนี้จึงมีปัญหามากและบ่อยที่สุด                   

                                      
               
                 วัยรุ่นตอนปลาย

            
เด็กหญิงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 20 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วง 20 – 22 ปี เป็นระยะที่เจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มที่
         ดังนั้นระยะนี้จึงมีลักษณะ
           • รู้จักบทบาทของเพศเองเต็มที่
           • มีความเป็นอิสระเต็มที่ในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
           • ค่อนข้างยอมรับการให้คำแนะนำได้ง่ายกว่าวัยต้นๆ
           •ให้ความสนใจต่อคำแนะนำต่างๆรวมทั้งเรื่องการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม