เเบบทดสอบก่อนเรียน เเบบทดสอบหลังเรียน เกี่ยวกับผู้จัดทำ
         เพศศึกษา( ในโรงเรียน)
- เพศศึกษา หมายถึง
- เพศศึกษากับวัยรุ่น
            วัยรุ่น
-วัยรุ่นในช่วงต่างๆ
-วัยรุ่น วัยแห่งความสับสน
         ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
-ก้าวเเรก
-ก้าวที่สอง
-ก้าวที่สาม
        พฤติกรรมทางเพศ
-อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
-พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
-ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
         การสร้างสัมพันธภาพ
-อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
-การจัดการอารมณ์
-วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
         โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-การหลีกเลี่ยงเเละป้องกัน
       การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เเละการคุมกำเนิด
-การใช้ถุงยางอนามัย
-การใช้ยาคุมกำเนิด
                                            
               
        
       เพศศึกษาในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายกำลังหาหนทางที่จะทำให้เยาวชนสามารถ "รู้เท่าทัน"   ตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้เขา "รู้" "ตัดสินใจ" และ "รับผิดชอบ" ในการดำรงชีวิต   มีความสัมพันธ์กับผู้คนปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายใน และภายนอกบ้านอย่าง เหมาะสม มีความสุขและปลอดภัย


                    


โดย โรงเรียนพุทไธสง