แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ปัญหาของวัยรุ่น

คำชี้แจง
          ให้นักเรียนประเมินตนเองโดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


1. ข้อใดไม่ใช่ต้นกำเนิดปัญหาของวัยรุ่น
   วัยรุ่นกับยาเสพติด
   การหนีออกจากบ้าน
   การคบเพื่อน
   การคิดมากและเป็นกังวลบ่อยๆ

2. ข้อใดไม่เป็นลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก
   ความต้องการของวัยรุ่น
   สื่อรูปแบบต่างๆ
   สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
   ค่านิยมและประพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุ่น

3. ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ
   หลีกเลี่ยงการดูหนังสือหรือภาพยนตร์หรือสื่อ Internetที่แสดงออกทางเพศ
   หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพของบรรยากาศที่มีแสงสีที่ก่อหรือปลุกอารมณ์ทางเพศ
   หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดโอกาสการถูกสัมผัสในลักษณะต่างๆกับเพศตรงข้าม
   ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก

4. หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความต้องการทางเพศควรคำนึงถึงข้อใดเป็นหลัก
  
คำนึงถึงหลักความสะอาดเป็นพื้นฐาน
   คำนึงถึงสถานที่ในการปฏิบัติ
   ต้องไม่ปฏิบัติด้วยวิธีการที่รุนแรง
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ติดยาเสพติด
   จากการถูกชักชวน
   จากการอยากทดลอง
   จากการถูกหลอกลวง ยาเสพติดที่มีรูปแบบต่างๆ
   จากความคึกคะนอง

6. วิธีการสังเกตอาการผู้ที่ติดยาเสพติดในการเปลี่ยนแปลงทางด้างจิตใจคือข้อใด
   ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
   เป็นคนเจ้าอารมณ์
   ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
   การใช้เงินเปลืองผิดปกติ

7. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการป้องกันการติดยาเสพติด
   ป้องกันตนเอง
   ป้องกันทางครอบครัว
   ป้องกันทางความคิด
   ป้องกันทางบ้านเมือง

8. ปัญหาทางครอบครัวเกิดจากสาเหตุใด
   เด็กขาดความอบอุ่น
   พ่อแม่ให้ความสนใจลูก
   พ่อแม่เข้าใจปัญหาของลูก
   ลูกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

9. ข้อใดไม่เป็นสาหตุของการทำแท้ง
   รู้ถึงวิธีการป้องกัน
   การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
   การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
   ความต้องการทางสภาวะจิตใจ

10. .การขายบริการมีสาเหตุมาจากอะไร
   มีปัญหาทางด้านการเงิน
   ความต้องการทางเพศ
   ครอบครัวแตกแยก
   การถูกหลอกลวง


คะแนนของผู้เรียนคิดเป็น =
เกณฑ์การให้คะแนน0%-49ไม่ผ่าน 50%-100ผ่าน

คำตอบที่ถูกต้อง:

<หน้าแรก>  <ก่อนหน้า>  <หน้าหน้าถัดไป>  <หน้าสุดท้าย>